ZONA BEZBEDNOSTI – Jelena Ilić, Dragana Dragutinović, Ana Piljić

8 – 22. мај 2019.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

Зона безбедности

Зоне безбедности у речнику стратегија покривају три елемента „резервисана за неборбене операције пријатељских летелица, бродова, подморница и копнених снага“. Савршен простор регулисан правилима равним нули од које почиње, сваки пут изнова, грађење заштитних кодова на води и песку.

У првом се стакло јавља у функцији заштитне опне, системом одраза и начете унутрашњости урезима, цртама, хладним облицима топле струје. Диорамске структуре сећања у слојевима чувају свица како гори, башту, цртеж и његову сенку, мрежу погледа, ваздух „тог и тог дана“, мирис самог неба.

Други је колекција употребљених предмета окупљених у призоре и кадрове догађаја из „палате у четири часа ујутро“ или савршена уметничка интервенција над свакодневицом. Искоришћени алати за доручак, ручак и вечеру, метафоре су стања у којима су затечени актери с акојима се одвија ова лична преписка.

Трећи се  одвија у телу, контурама омеђеном језгру симбола. Њихов је извор у сновима, „срећној“ довитљивости материјала који имају сопствена правила и деловима искуства. Идеја преобликује сваку назнаку документарног записа који се препушта вишој свесности и унутрашњој логици у чију се искреност слепо верује.

Кроз слојеве интимних дијалога и аутоцитате личних процеса, конкретних уметничких радњи (цртеж, објекат, инсталација) са позиција еклектичног рада, фрагментисане целине спајају се у један променљив, активан амбијентални наратив, крхких и ломљивих стања и односа, уводећи нас у безбедну зону „сигурну од било каквог деловања ватре“.

Драгана Драгутиновић

 Safety zone

Safety zones, in the strategy dictionary, cover three elements “reserved for non-combat operations of friendly aircraft, ships, submarines and ground forces“. The perfect space, regulated without rules, from which it begins, each time anew, to build protective codes on water and sand.

In the first space, the glass manifests as a protective membrane, a system of reflection in which the interior is cut with notches, lines, cold forms of warm electricity. The dioramas of memory structures in their layers guard a burning firefly, a garden, the drawing and its shadow, the grid of views, the air of a random day, the scent of the sky itself.

The second space is a collection of used objects gathered to make up scenes and frames of events from the „palace at four o’clock in the morning“, or the artist’s perfect intervention over everyday life, coversionism of the historical museum collection. The tools used for breakfast, lunch and dinner, the metaphors of the conditions in which the actors involved in this personal correspondence are caught.

The third space takes place in the body which is the core of the symbol itself bounded by contours. Their source is in dreams, the „happy“ ingenuity of materials that have their own rules and parts of experience. The idea reshapes every indication of a documentary record that indulges in a higher consciousness and internal logic whose sincerity is blindly believed.

Through layers of intimate dialogues and self-quotations of personal processes, concrete works of art (drawing, object, installation) from the positions of eclectic work, fragmented units are brought together into a changeable, active ambient narrative, fragile states and relationships, introducing us to a safe zone, „safe from any action of fire“.

Dragana Dragutinović

 Јелена Илић је рођена 1973. у Земуну, Београд, Србија. Дипломирала је сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду, 2003. Године, а магистрирала сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду, 2008. године. Члан је УЛУС-а од 2004. године. Излагала је петнаест пута самостално и учестовала на више групних изложби у земљи и иностранству. Живи и ради у Земуну.

Ана Пиљић Митровић је дипломирала на Факултету ликовних уметности 2001. године, у класи професора Гордана Николића. Магистрирала је на истом факултету 2008. године, код истог професора. Члан УЛУС-а је од 2003. У статусу самосталног уметника је од 2006. Имала је четрнаест самосталних изложби и учестовала на више групних изложби у земљи и иностранству. Живи и ради у Београду.

Драгана Драгутиновић је дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду 2004. године. Докторирала је на истом факултету 2016. под менторством професора Милете Продановића. Ради у звању професора струковних студија у Високој школи у Пироту. Један је од оснивача и председница удружења Нова арт сцена. До сада је остварила тринаест самосталних и излагала на већем броју колективних изложби у земљи и иностранству. Живи и ради у Пироту.

Jelena Ilić Born in 1973 in Zemun, Belgrade, Serbia. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2003. Master’s degree in painting from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2008. Member of ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 2004. She has had fifteen solo exhibitions. Participated in several group exhibitions in the country and abroad. Lives and works in Zemun, Belgrade, Serbia.

ilicevi@gmail.com

Ana Piljić Mitrović Born in 1974 in Pančevo, Serbia. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2001, in the class of professor Gordan Nikolić. Master’s degree in painting from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2008. Member of ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 2003. Freelance artist since 2006. She has had fourteen solo exhibitions. Participated in several group exhibitions in the country and abroad. Lives and works in Belgrade, Serbia.

anaitodor@gmail.com

Dragana Dragutinović Born in 1974 in Pirot, Serbia. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2004. In 2016 she received her PhD degree in art, at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, under the mentorship of professor Mileta Prodanović. She works as a professor at the College of Professional Studies for Pre-School Teachers in Pirot. One of the founders and current president of the Association New Art Scene. She has had thirteen solo exhibitions. Participated in several group exhibitions in the country and abroad. Lives and works in Pirot, Serbia.

ddragutinovici@gmail.com