METAFIZIKA EMOCIJA – Biljana Milojević

10-25. Novembar 2018.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

METAFIZIKA EMOCIJA

,,Metafizika emocija,,se zasniva na spektakularnoj ekspanziji poetike boja,koje nas uvode u začarani krug emocija na slikarskom platnu.Kroz seriju slika,u hronološkoj razvojnoj liniji,u traganju za mogućom formulacijom četvrte dimenzije,za koju mnogi smatraju da se nalazi unama,figuralno,nefiguralno,transcedentalno,imaginativno i metafizički u energiji emocija.Velike površine zasićenih boja odraz su naboja emocija i misaonih obrazaca,koje ne treba analizirati već posmatrati,usresređujući pažnju na ličnu emotivnu dubinu.

Prva serija slika označava hromatsku impostaciju kojom dominira topla svetlost i kolor,pojačan ekspresivnim linijama.Sledi metamorfoza umetničkog izraza kroz bogatstvo linija,spontanih dinamičnih kretanja,kontrasta…Poslednji radovi redukovani su do krajnje tačke minimalizma.Uravnotežene kompozicije sa nanosima crne boje u preplitanju planova,osiguranih zlatnim presekom.

,,Metafizika emocija,,je dugogodišnje lično ispitivanje bazičnih emocija.,,Bacanje,,boja na platno nesvesnih i snažnih  emocionalnih obrazaca.U svom autorstvu,težnja mi je da u ekspresivnom podražaju,navedem posmatrača,da u današnjoj percepciji rasejanog,usresredi pažnju na saopštavanje osećaja i posmatranje aure emocija.

Biljana Milojević, rođena 25.09.1979.godine u Užicu Živi i radi u Užicu kao profesor u srednjoj školi 1999.-2003. Akademija umetnosti,Univerzitet Novi Sad Odsek – likovni smer – slikarstvo Klasa  prof. Jovana Rakidžića Stečeno zvanje – Diplomirani slikar

THE METAPHYSICS OF EMOTION

,,The Metaphysics of Emotions’’is based on a spectacular expansion of color poetics,which introduces us to a vicious circle of emotions on the canvas of painting to us,figuratively,non-figuratively,transcendentally,imaginatively and metaphysically in the energy of emotions.The large surfaces of saturated colors reflect the charge of emotions and thought patterns,which need not be analyazed but observed,focusing on personal emotional depth.

The first series of paintings denotes a chromatic impostion dominated by warm light and color,enhanced bu expressive lines.Following the metamorphosis of artistic expression through a wealth of lines,spontaneous dynamic movements,contrasts…The last works are reduced to the extreme point of minimalism plans,secured by a gold cross section.

,,The Metaphysics of Emotions’’is a long-term personal examination of basic emotions.,,Throwing,,colors on the canvas of unconscious and powerful emotional patterns.In my authorship,I tend to express,in an expressive stimulus,the observer to communicating feelings and observing the aura of emotions.

Biljana Milojević, born September 25,1979 in Uzice.Lives and works in Uzice as a high school teacher. 1999-2003 Academy of Arts,University of Novi Sad.Section-Art direction-Painting,The class of prof.Jovan Rakidzic.Acquired title-Graduate painter.

biljana.cicvaric@gmail.com