(DE)KONSTRUKCIJA PROSTORA –  Milka Žunjanin

28. april – 06. maj 2018.

previous arrow
next arrow
Slider

(DE)KONSTRUKCIJA PROSTORA

„(De)konstrukcija prostora“ predstavlja slike koje, u formalnom izrazu, predstavljaju rezultat umetničkog istraživanja likovne forme i osnovnog motiva kojim se bavim u svom radu – enterijer. Enterijeri predstavljeni na ovim slikama jesu prostorije ili delovi prostorija, koji su memorisani u mojoj podsvesti, a njihov prikaz baziran je na realnosti, fikciji ili njihovoj kombinaciji.Kako me više interesuje forma nego sam enterijer, ti prostori su svedeni i dovedeni do neprepoznatljivosti. Ako predstavljanje enterijera shvatimo u širem smislu, bez obzira na metode kojima se kod posmatrača izaziva ideja o unutrašnjem prostoru/enterijeru, onda se mnoge “predstave” mogu smatrati enterijerom. Ovde je u stvari, doslovna deskripcija zamenjena idejom o unutrašnjem prostoru. Enterijer se realizuje postupkom kod koga se oblici podređuju logici slike, a ne logici stvarnosti, prostor se doslovno ne predstavlja, on se pretpostavlja na osnovu arhitektonskih simbola (vrata i stepeništa, ortogonalnog prikaza tla), koji posredno i delimično izazivaju ideju o određenom ambijentu, ostavljajući našoj mašti da u granicama svojih moći ovu celinu dogradi i upotpuni, krećući se u okvirima irealnih svojstava koje nameće koncepcija ove umetnosti.

Milka Žunjanin, rođena 08.05.1994. u Kruševcu. Osnovne i master studije završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Učestvovala  na više samostalnih i grupnih izložbi I nekoliko projekata. U svom radu bavi se istraživanjem forme kroz motiv enterijera. Istraživanje u okviru teme „(De)konstrukcija prostora“ ne podrazumeva izražavanje u tradicionalnom tehnološkom pristupu kao što su akril i ulje na platnu, već seriju radova u odliku 3D forme kutijastih objekata.

(DE)KONSTRUKCIJA PROSTORA

„(De) construction of space“ represents paintings that, in a formal sense, are the result of an artistic exploration of the art form and the basic motif that I deal with in my work – the interior. The interiors represented in these pictures are rooms or parts of rooms, which are stored in my subconscious, and their presentation is based in reality, fiction or a combination of the two. As I am more interested in form than the interior itself, these spaces have been reduced and made unrecognizable. If we understand the representation of interiors in a more broad sense, regardless of the methods that evoke the idea of ​​the space / interior, then many „performances“ can be considered as an interior. Here, in fact,  the literal descriptiveness

has been replaced by the idea of ​​interior space. The interior is realized by a process in which the forms are subordinate to the logic of the image, not the logic of reality, space is not literally represented, it is assumed on the basis of architectural symbols (doors and stairs, orthogonal representation of the ground), which indirectly and partially evoke the idea of ​​a certain environment. letting our imagination expand and complete the entirety within the limits of our powers, moving within the bounds of the unrealistic qualities imposed by the conception of this art.

Milka Žunjanin, born 08.05.1994., in Krusevac. She received her bachelor’s degree and master’s degree at the Art Academy in Novi Sad. She has participated in several solo and group exhibitions and also participated in several projects. In her work, she explores the form through the motif of interior. Research under the theme „(De) construction of space“ does not imply expression in a traditional technological approach such as acrylic and oil on canvas, but rather a series of works in the form of 3D box-shaped objects.

www.instagram.com/milkazunjanin