DOBA OBNOVE  II

6. Jul  2018

 

previous arrow
next arrow
Slider

Доба обнове II

Изложба под називом Доба обнове представља радове чланова Удружења визуелних уметника Ужице. Назив одсликава основни циљ удруживања који је садржан у покушајима да се обнови разорен културни простор, како на локалном, тако и на републичком нивоу. Обнова је могућа само уколико се формира мрежа организација и појединаца, предано фокусирана на константну размену између људи, уметничких радова и информација. Размишљање о добу обнове доживело је материјализацију кроз настанак Удружења визуелних уметника Ужице и галерије Рефлектор.

УВУУ је настало као грађанска иницијатива која је за циљ имала да се напуштена касарна Четврти пук у Крчагову адаптира у простор за уметнички рад и презентацију његових производа. На тај начин се манифестовао известан еманципаторски потенцијал неопходан у средини која је годинама тонула у мрак популизама. У складу са назначеним подстицајима отворена је и галерија Рефлектор. Основна сврха овог галеријског простора је да ужички уметници, паралелно са излагањем  радова успостављају контакте са својим колегама. Пружити релевантне уметничке садржаје и информације, фокусирати се пре свега на актуелност и аутентичност стваралаштва уметника, како етаблираних тако и уметника који су на почетку своје каријере, показало се као основни циљ. Тек остварењем назначених тенденција можемо из хаотичног културног простора у коме царује корупција, изградити публику за уметничка дела.

 Овом изложбом, кроз разноврсне приступе, медијске и поетске, осим што се промовише рад локалних уметника, представља се и креативна снага која ће у свом својем потенцијалу бити искоришћена за будући рад галерије. Групни рад на сређивању касарне и појединачан рад на адаптирању атељеа, имао је за циљ стимулисање уметника да заједно учествују у стварању објеката који ће им омогућити пристојан живот. Такође сматрамо да је битно вербализовати стања из којих настају изложени уметнички објекти. Из тог разлога је нужно исцртати токове који доводе до њиховог настанка. Они представљају одјеке друштвено-политичких дешавања из прошлости и отуда граде идентитете које тренутно настањујемо. Зато је овом приликом значајно у најосновнијим цртама приказати струјања о којима је реч. Унутар њих настају уметнине које су пред вама. Сматрамо да све изложене уметничке тенденције представљају комбинације наредне четири струје:

– Експресивна, која представља тежњу појединца да изрази неко стање за које држи да је аутентично.

– Психоделична, чији је циљ да нас води у неистражене делове људске психе и измењена стања свести.

– Концептуална, настала из тежње да се бескрајни низови ствари класификују.

– Аутохтона, изникла из земље и као таква повезана са земљом, тлом, кућом, реком, планином.

Основна сврха ове поделе је да укаже на потенцијалну комплексност и испреплетаност изложених делова уметничких пракси. Упознавање сложеног стања у коме се налазимо почетни је услов супротстављања тлачитељским механизмима. 

Велимир Поповић

 

Doba obnove II

The exhibition entitled Doba obnove presents works made by members of the Uzice Visual Artists Association. The name reflects the basic objective of the association, which is contained in the attempts to restore the destroyed cultural space, both locally and at the republican level. Rebuilding is only possible if a network of organizations and individuals is formed, committed to a constant exchange of people, works of art and information. Reflection on the age of renewal is possible through the creation of the Uzice Association of Visual Artists and the Reflector Gallery.

UVUU was created as a civil initiative aimed at adapting the abandoned Fourth Regiment

military barracks in Krčagovo into a space for artistic work and presentation of its products. In this way, a certain emancipatory potential was manifested, necessary in an environment that had been soaked into populism for years. Following that, the Reflector Gallery was opened. The main purpose of this gallery space is for Uzice artists to establish contacts with their colleagues and the exhibition of their works. Providing relevant artistic content and information, focusing primarily on the actuality and authenticity of the work of artists, both established and artists in the early phase of the career, proved to be a fundamental goal. It is only through the realization of these tendencies that we can build an audience for works of art, from the chaotic cultural space in which corruption rules.

This exhibition, through its various approaches, media, and poetics, in addition to promoting

the work of local artists, is also a creative force that will be used in its potential for the future work of the gallery. The group work on organizing the military barracks and the individual work on adapting the art studio is an important motivation for the artists to work together to create objects that would help them to have a decent life. We also believe it is important to verbalize the contexts from which presented art objects emerge. They represent echoes of socio-political events of the past and build the identities we currently inhabit. That is why it is important to show directions in the most basic way. Within them are the artworks that are before you. We consider that all exhibited artistic tendencies are combinations of the following four methods:

– Expressive, representing the aspiration of an individual to express a condition that he or she holds to be authentic.

– Psychedelic, which aims to lead us into unexplored parts of the human psyche and altered states of consciousness.

– Conceptual, arising from the tendency to classify an endless series of things.

– Indigenous, originated from the earth and as such connected to the land, soil, house, river, mountain.

The basic purpose of this division is to point out the potential complexity and intertwining of the exhibited pieces of artistic practices. Knowing the complex situation is a basic condition for opposing oppressive mechanisms.

Velimir Popović