MINISVET- Nikola Velicki

11 – 25. jun 2019.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

МИНИСВЕТ

На изложби МИНИСВЕТ били су изложени објекти, минијатуре, а главни мотив је издвојена целина градског и сеоског призора, аутентичног изгледа. Примењујући искуства из своје уметничке праксе, уметничке штампе и сликарства, градим минијатурне објекте, издвојене из целине, чиме нам то одсуство околине пружа могућност лакшег читања садржаја. Минијатурни прикази су без људских фигура, али је људска присутност видљива садржајем објеката. Иако нема визуелног приказа људи, ови објекти су својеврсни портрети људи. Могућност нових материјала и технологије, као и искуства у поступку сликања, омогућавају да се овакав визуелни садржај изведе. Поред објеката биле су изложене и графике изведене техником ручне штампе које су пратиле ове објекте,.

Никола Велицки рођен је 1983. године у Нишу. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности у Београду 2008. године,  у класи професора Миодрага Млађовића. Докторирао је 2018. Године на истом факултету у класи професора Владимира Вељашевића. Добитник је три националне награде за графику. Излагао је на многобројним изложбама у земљи и иностранству. Члан је УЛУС-а од 2009. године. Ради као асистент на Факултету ликовних уметности у Београду.

Miniworld

At the exhibition called MINIWORLD, objects, miniatures were exhibited, where the main motif is the singled out entirety of the authentically-looking city and rural scene. Applying experiences from my artistic practice, artistic printmaking and painting, I build miniature objects, separated from their entirety, whereby this absence of surroundings enables us to read content easily. Miniature views are devoid of human figures, but human presence is visible by the content of objects. Although there is no visual representation of people, these objects are a sort of portraits of people. The possibility of new materials and technology, as well as experience in the imaging process, allow such visual content to be rendered. In addition to the objects, graphics that accompanied these objects were exhibited, which were done using the manual printing technique.

Nikola Velicki (Niš, 1983) graduated in the class of Prof.MiodgragMladjovic from the Department of Graphic Art, the Faculty of Fine Arts in Belgrade, in 2008. He obtained his PhD degree in the class of Prof. Vladimir Veljasevic in 2018. He is the recipient of three national awards for graphics. He has been exhibiting in the country and abroad. Has been a member of ULUS since 2009. Working as a teaching assistant at the Faculty of Fine Arts in Belgrade.