DOBA OBNOVE  I

31.07.2017-10.8.2017

 

NikolaRadosavljevic
pavle
s jelena
sanja
slobodanka 1
slobodanka milošević detalj 2
u 1
uros pavlovic 2
uros zvizdic 1
uros zvizdic 2
uros zvizdic 3
Uroš Zvizdić, U dvorištu
vojislav nedeljković
vucicevic 1
1 Gallery view
2 Gallery view
3 Gallery view.Marijana Ćurčić i Uroš Đurić
Aleksandar Pavlović, Ribe
Ana Lazic.KERAMIka.promenjljive dimenzije
Aquil Cupier
b 1
b 2
Bojana Kostadinovic
d vicentic
danica karaicic 1
Dejan Klement i Miloš Vučićević
Dejan Klement
dimitrijevic 1
dimitrijevic 2
djuric 2
Doba obnove, izgled postavke
DSC_0151
DSC_0158
DSC_0172
DSC_0183
DSC_0187
DSC_0189
DSC_0196
DSC_0198
DSC_0215
DSC_0223
DSC_0225
DSC_0714
DSC_0727
DSC_0732
f 1
filip baralic 2
Hybrid - Bianca Kennedy and Felix Kraus
IMG_4808-2
IMG_4810-2
IMG_4820
kostadinovic 2
m todorovic 2
mala maja
Marijana Ćurčić, Sugar story
n laz
Nikola Matović
previous arrow
next arrow

ОБНОВИТИ

Значења:

* вратити неку грађевину у претходно стање

* поново створити неку институцију

* (значење изведено преко синонима) продужити (важност нечега)

Удружење визуелних уметника Ужица се од свог оснивања опредељује ка стварању новог, но ново треба признати са свим што је ново донело од старог. Свака модерност проистиче из потребе за евалуацијом једног времена, реконструкцијом или деконструкцијом.

Улажењем уметника у простор некадашње касарне, грађевина се, како нам речник синонима тумачи обнављање, заиста враћа у претходно стање. Касарна тако постаје поново функционалан простор кроз који као војници марширају уметници, који разноврсним креативним оружјем свакодневно спремно бране културу. Оснивањем галерије Рефлектор тежи се стварању институције, која је генератор стваралачких и интелектуалних посебности 21. века. Напослетку, овом јединственом иницијативом у Ужицу, УВУУ продужава важност уметничког заједништва.

На изложби ДОБА ОБНОВЕ публика ће бити у прилици да се креће кроз интердисциплинарност, путујући од цртежа и слике до инсталације и видеа, упознајући различите приступе ликовној и примењеној уметности. На изложби ће се представити преко тридесет аутора из земље и из иностранства. Управо се оваквом стилском дисхармонијом, индивидуалношћу сваког ствараоца, устаје против униформисаности и осиромашења хуманости у савременом капиталистичком друштву.

Доба обнове никада не престаје, све док буде уметника биће и обнове. Обнављаће се њихова позиција као и позиција уметности јуче, данас и сутра. На том трагу и ова изложба није крај, већ само пресек стања, прилика да се види обновљено, а са обнављањем се наставља даље.

Дејан Kлемент, координатор галерије (2017.)

 

RENEW

meanings:

* restore a building to its previous state

* re-create an institution

* (meaning derived through synonyms) extend (importance of something)

Since its founding, the Visual Artists Association of Uzice has been committed to creating something new. Everything that is new needs to be acknowledged with all the things it has brought from the old. Every modernity is product of the need for evaluation, reconstruction or deconstruction.

With the entry of the artists into the space of the former military building, the building, as the synonym interprets the word RENEW, really returns to its former state. The building becomes a functional space again, through which artists, who serve as soldiers, march with various creative weapons to defend the culture on a daily basis. The opening of the Reflector Gallery seeks to create an institution that is the generator of creative and intellectual practices of the 21st century. Finally, with this unique initiative in Uzice, UVUU extends the importance of artistic community.

In the exhibition ‘DOBA OBNOVE’, the audience will be able to navigate through interdisciplinarity, traveling from drawings and paintings, through installation and video, learning about different approaches to fine and applied art. The exhibition will feature over thirty authors from Serbia and abroad. It is with this disharmony, the individuality of each creator, that we could stand up against the uniformity and lack of humanity in modern capitalist society.

The age of renewal never ends, as long as there are artists among us there will be a need for the renewal. Renewal of their position in society as well as the position of art yesterday, today and tomorrow. On this trail, this exhibition is not the end, but just a cross-section of the situation, an opportunity to see what has been restored, and the renewal will continue.

Dejan Clement, gallery coordinator (2017)

Umetnici| Artists

Dragan Petrović (Beograd), Tatjana Este (Australija), Danica Karaičić (Australija), Marija Žunić (Užice), Marijana Todorović (Užice), Marijana Ćurčić (Užice), Marija Đokić (Užice), Bojana Kostadinović (Užice), Dragan Vićentić (Užice), Uroš Zvizdić (Požega), Filip Baralić (Užice), Aleksandar Dimitrijević (Užice), Danica Jevđović (Užice), Nikola Radosavljević (Užice), Petar Vuković (Užice), Milan Antonijević (Užice), Dejan Clement (Užice), Miloš Vučićević (Užice), Pavle Jovović (Užice), Ana Lazić (Užice), Ana Lazić (Beograd), Vladislava Savić Mijušković (Užice), Veljko Valjarević (Užice), Sanja Cvetić (Užice), Aleksandra Kostić (Užice), Uroš Pavlović (Požega), Vojislav Nedeljković (Požega), Vladimir Antić (Čačak), Slobodanka Milošević (Požega), Nikola Matović (Užice), York Besser (Minhen), Felix Burger (Minhen-Amsterdam), Daniel Door (Minhen), Matze Gorig (Minhen-Berlin), Bianca Kennedy (Minhen), Felix Kraus (Minhen-Berlin), Claudia Larcher (Beč), Anuk Miladinović (Minhen-Bazel), Torsten Muhlbach (Minhen), Siniša Radulović (Podgorica), Biljana Cicvarić (Užice), Jelena Stojanović (Užice), Uroš Đurić (Beograd), Milan Antić (Beograd), Vladimir Milanović (Beograd), Aquil Copier (Amsterdam), Aleksandar Pavlović (Užice), Srđan Ilić (Užice)