ODKUD / FORM FROM – Umetnički kolektiv (U10)

Кустос Велимир Поповић

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

ODKUD/ form from

Уметници:

Лидија Делић, Нина Ивановић, Сава Кнежевић, Исидора Крстић, Ива Кузмановић, Немања Николић, Марија Шевић, Тамара Спалајковић, Александра Ковачевић, Јелена Николић, Дарко Вукић и Емир Шехановић Еш.

Изложба представља наставак сарадње између УВУУ-а (Удружење визуелних уметника Ужице) и Уметничког колектива У10. Сарадња је започета поставко радова ужичких уметника у познатој београдској галерији, чији је циљ промоција младих ствараоца из земље и иностранства.

одкуда / form from

Циљ овог пројекта је да се кроз (интерактивну) комуникацију између излагача унутар галерије Рефлектор, са свим њеним контекстима, конфигурацијама и материјалностима, постигне константна (ре)конструкција посматрача.

Сви изабрани радови као основу имају стратегије прецизне концептуалне локализације посматрача, тачније одликују их покушаји тачног позиционирања неког трага (у одређеној бази података) који представља blueprint за његову конкретизацију. Отуда се интеракција између уметника, па и интеракција између радова који су у галерији кроз комуникацијске процесе постављени, може дефинисати као размена логичких образаца који настају у сусрету два или више модела. У тренутку сусрета један модел у односу на други постаје модус (начинство, начин, начин на који нешто може бити изведено или реализовано) и приказује јасну линију сензуално-когнитивне реализације одређеног рада.

Пошто се галеријски простор налази у бившој касарни (зграда касарне Четврти пук) и садржи неизбрисиве трагове једне дисциплинске институције, можемо закључити да је могуће поставити изложбу тако да се вектори реализације уметничких радова поклопе или узглобе са остацима вектора касарне као дисциплинске установе која је сада трансформисана у галеријски простор.

Радна теза изложбе: Афекат је разлика.

Fotografije: Dušan Nikitović, N. Ivanović

ODKUD/ form from

Artists:

Lidija Delić, Nina Ivanović, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević, Tamara Spalajković, Aleksandra Kovačević, Jelena Nikolić, Darko Vukić and Emir Šehanović Esh

The exhibition is a part of the cooperation between the UVUU (Association of Visual Artists Užice) and U10 Art Collective. The first part of cooperation was the setting of the works of artists from Užice in the famous Belgrade art space, which aims to promote young creators from the country and abroad.

odkuda / form from

This project aims to continually “re-construct” the viewer by establishing an (interactive) communication between the individual exhibitors featured at the gallery Reflektor, with the present contexts, configurations and materialities.

All the selected works embody the strategy to precisely and conceptually localise the viewer; or the attempt of accurately positioning a trace (found in a particular database) as a blueprint for its materialisation. In this way, the interaction between the individual artists, together with the interaction between their respective works (positioned in the gallery by observing communicational processes), could be defined as an exchange of logical frameworks between two or more models. In that moment, one model in relation to the other becomes a mode (manner, method in which something can be performed or realized) and displays a clear line of sensual-cognitive realization of a certain work.

Having in mind that the exhibition space is located in former barracks (the building of the Fourth regiment barracks), and as such contains undiminished traces of the disciplinary institution that it was, we can draw the following conclusion:

It is possible to put up an exhibition so that the trajectories of the individual artworks’ realisations ‘align’ or ‘conjoin’ with the trajectories of the disciplinary institution turned exhibition space.

The working hypothesis of the exhibition is: Affect is difference.

Exhibition entitled “одкуда/ form from” will show works of members and artists from U10 collective (Lidija Delić, Nina Ivanović, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević) to the audience of the city of Užice (Serbia). Apart from members of the aforementioned collective, the exhibition will feature works by Tamara Spalajković, Aleksandra Kovačević, Jelena Nikolić, Darko Vukić and Emir Šehanović Esh. In the role of curator, Velimir Popovic.

www.u10.rs