HOMEWARDS – Saša Tatić       

11 – 22. maj 2018.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

HOMEWARDS

Dok savremeni koncept života stremi ka definisanju doma kao fikcije kreirane iz potrebe da se pripada (Dom je tamo gdje sam ja), tradicionalniji pogledi još uvijek ga vezuju za mjesto odakle čovjek dolazi (Dom je tamo gdje mi je kuća). Sa sviješću oblikovanom odrastanjem u okruženju utemeljenom na tradicionanom shvatanju, te prihvatanjem novog pogleda koji je podstaknut izmještanjem i boravkom na drugoj lokaciji, kao rezultat ove kombinacije dom prerasta u status prisvojenog mjesta, koje ne postoji u realnosti i u potpunosti zavisi od individualne percepcije. Velik udio nostalgije isprepleten sa zdravim razumom, racionalizovao je i izoštrio moje lično shvatanje njegovog značaja, kako u kontekstu egzistencije tako i u kontekstu formiranih društvenih vrijednosti, ali i u sferi potencijalnog kreiranja novih modela vrednovanja segmenata života.

Ciklus radova koji se fokusiraju na naglašavanje značaja habitualnog mjesta nastoje da potvrde i valorizuju ljudske vrijednosti nad materijalnim, pobuđujući dozu empatije kroz pojavnost koja se polako izjednačava sa statusom usvojene ‘tradicije’. Ustaljeni fenomeni na lokalnom nivou, prevedeni u kontekst umjetnosti otvaraju mogućnost postavljanja pitanja evocirajući istovremeno kritičku svijest.

Radovi utemeljeni na primjerima iz ličnog života tematski konkretizuju tendencije savremenog tranzicionog društva ispoljene kroz prepoznatljive društvene prakse karakteristicne za Balkansko podneblje. Peticija za proglašenje (ne)završenog stambenog objekta spomenikom poslana Komisiji za očuvanje Nacionalnih Spomenika; kratki dokumentarni film koji prati tri različite priče nezavršenih pororodičnih kuća; stare porodične fotografije sa fragmentima kuće upoređene s istim fragmentima zabilježenim danas; kopanje temelja vlastite kuće prilagođenog željama i mogućnostima u trenutnoj situaciji; dokazuju da velika očekivanja i nada za boljim sutra nisu izgubljeni uprkos ulaganjem ponekad sizifovskih napora da se postavljeni ciljevi i ostvare.

Rođena 1991. godine u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina). Master studije na Bauhaus Univerzitetu, odsijek Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije, završila 2017. godine kao stipendista DAAD-a. Jedan od pet osnivača Art-projekta za popularizaciju savremene umetnosti „APARTMAN“. Finalistica nagrade za mlade vizuelne umjetnike iz BiH YVAA ZVONO 2018. Dobitnica je više nagrada, grantova i stipendija iz područja vizuelnih umjetnosti. U svom radu bavi se tematikom fokusiranom na tradicionalno orijentisanu svijest o materijalnim i nematerijalnim vrijednostima, pripadnosti, porijeklu i nasljeđu, s namjerom ne da univerzalizuje, već da pobudi interpretacije koje bi dovele do opšteg razumijevanja i istovremenog pokretanja kritičke svijesti. Aktivno izlaže na brojnim regionalnim i međunarodnim izložbama i festivalima. Živi i radi u Berlinu.

HOMEWARDS

While the modern concept of life tends to define the home as a fiction created from the need to belong (the home is where I am), more traditional views still tie it to the place where one comes from (home is where my house is). With consciousness shaped by growing up in an environment based on traditional understanding, and adopting a new view that is encouraged by dislocating to another location, as a result of this combination the home grows into a status of the appropriated place, which does not exist in reality and depends entirely on individual perception.

A great deal of nostalgia intertwined with common sense has rationalized and sharpened by a personal understanding of its importance, both in the context of existence and in the context of formed social values ​, but also in the sphere of the potential creation of new models of life segments evaluation.

A series of works that focuses on emphasizing the importance of the habitat site, seeks to affirm and value human values ​​over material ones, by arousing a dose of empathy through the appearance that slowly equates to the status of an adopted ‘tradition’. Established phenomena at the local level, translated into the context of art, opens up the possibility for asking questions while simultaneously evokes critical awareness.

The works based on examples from personal life thematically concretize the tendencies of the modern transitional society expressed through the recognizable social practices characteristic for the Balkan area. Petition for the announcement of a (un)finished residential building as a monument sent to the National Monuments Preservation Commission; a short documentary that follows three different stories of unfinished family homes; old family photographs with house fragments compared to the same fragments recorded today; digging the foundations of one’s own home adapted to the wishes and possibilities of the current situation; prove that great expectations and hope for a better tomorrow are not lost despite the feeling of the investment of Sisyphean efforts to achieve the set goals.

Born in 1991. in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina). Master studies at the Bauhaus Universität, Department of Public Art and New Artistic Strategies finished in 2017, as DAAD Scholarship holder. One of five co-founders of Art project for popularization of contemporary art “APARTMAN”. Finalist of YVAA  ZVONO Award in 2018. Winner of several awards, praises and grants in the field of visual arts. In her work she deals with thematic focused on traditionally oriented consciousness about material and immaterial values, affiliation, origin and inheritance, with the intention not to universalize, but to trigger interpretations that would lead to general understanding and simultaneous evoking of critical awareness. Actively exhibits on numerously regional and international exhibitions and festivals. Lives and works in Berlin.