About

УДРУЖЕЊЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНИКА УЖИЦЕ – УВУУ

Удружење визуелних уметника Ужица основано је крајем 2016. године са циљем да спаја младе уметнике из различитих области и ревитализује локалну уметничку сцену. Да би се профилисали и почели са активностима било је неопходно да нађемо простор који би одговарао захтевима Удружења.

Од Града Ужица Удружење је тражило и, уз одређене услове, добило на коришћење простор старе касарне Четврти пук. Уговором са Градом, Удружење је простор узело у закуп на пет година.

Мисија Удружења је да афирмише уметничко стваралаштво и критичко промишљање уметности, првенствено код уметника из Ужица, али и са ширег простора. За остваривање ових циљева било је неопходно да се повежемо, нађемо простор, формирамо галерију и стварамо радове.

Од првог дана уметници су се суочили са озбиљним изазовима: зграда је била запуштена, водоводне, канализационе и електричне инсталације су пропале, прокишњавао је кров, влага је оштетила под, инсталације за грејање су биле исчупане из зидова. Укратко – све је било девастирано.

За сређивање простора је требало засукати рукаве. Поред уметника, удружење је брзо успело да добије подршку локалне заједнице и привредника. Корак по корак, радило се на оспособљавању простора за потребе удружења. У овој акцији свако је помогао онако како може.

Коначно, у простору касарне, Удружење је основало галерију Рефлектор.

Галерија Рефлектор је званично почела са радом јула 2017. године, групном изложбом Доба обнове. Изложба је под истим налсовом приређена и 2018. и 2019. године, као представљање рецентне уметничке продукције чланова удружења и гостујућих уметника (по позиву). Тако је дат подстицај млађим уметницима и савременој уметности.

За три године постојања организовано је преко педесет разноврсних изложби, а кроз Галерију је прошло преко 200 уметника из земље и иностранства. Остварили смо сарадњу са уметницима из Швајцарске, Немачке, Холандије, Бугарске, Асустралије, Аустрије и Републике Српске. Галерија Рефлектор нуди нов концепт деловања и успостављања сарадње са локалном заједницом. Један од приоритета је креирање и одржавање везе између уметничке сцене и најразличитијих друштвених група. Иницирани су програми који осавремењавају уметност на локалној сцени.

Поред изложби, 2018. године у Ужицу је организован први интернационални Фестивал савремене уметности ВИДЕО ПАРК (у сарадњи са Ерсте банком у оквиру програма Супер сте). Кроз партнерство са Фондацијом Траг, а уз помоћ локалне заједнице, реализовали смо ликовне радионице и радионице сито штампе за децу и одрасле, као и многе друге програме. Добитници смо Награде Фондације Јелене Шантић за 2016/2017. годину у категорији организација цивилног друштва.

Ове године смо још смелије ушли у излагачку сезону, са циљем да представимо нове уметничке праксе, афирмишемо младе уметнике и улажемо у продукцију дела. Очекујемо да допринесемо јачању културне сцене, не само Ужица већ и читаве земље. Посебно желимо да заинтересујемо и едукујемо публику. Број уметника у Удружењу се повећава из године у годину, па самим тим сцена постаје садржајнија и квалитетнија.

За само три године галерија Рефлектор је постала пункт савремених уметничких токова у овом делу Србије. У наредном периоду ћемо се посветити продукцији уметничких дела, повезивању са институцијама, организацијама и групама које деле судбину овог културног поднебља.

Уметнички директор УВУУ | Александар Димитријевић

THE UZICE VISUAL ARTISTS ASSOCIATION – UVUU

The Uzice Visual Artists Association was founded at the end of 2016 to bring together young artists from different fields and revitalize the local art scene. To profile and start activities, it was necessary to find a space that would meet the requirements of the Association.

The Association requested from the City of Uzice and, with certain conditions, get to use the space of the old 4 Puk ​​barracks. By the agreement with the City, the Association leased the space for five years.

The mission of the Association is to promote artistic creativity and critical thinking of art, primarily with artists from Uzice, but also beyond. To achieve these goals, it was necessary to connect, find space, form a gallery, and produce works.

From day one, artists faced serious challenges: the building was ruined, plumbing, sewage, and electrical installations collapsed, the roof leaked, moisture-damaged the floor, heating installations were ripped out of the walls, in short – everything was devastated.

To arrange the space it was necessary to roll up the sleeves. In addition to the artists, the association was quickly able to gain support from the local community and businesses. Step by step, it was working to make space for the association’s needs. In this action, everyone has helped as much as he can. Finally, in the barracks area, the Association established the Reflector Gallery.

The Reflector Gallery officially opened its doors in July 2017, with a group exhibition entitled The Age of Renewal. Under the same title, the exhibition was also staged in 2018, 2019, as a presentation of recent art production by members of the association and visiting artists (on request). This gave a boost to younger artists and contemporary art.

In its three years of existence, over fifty various exhibitions have been organized, and over 200 artists from the country and abroad have passed through the Gallery. We have collaborated with artists from Switzerland, Germany, the Netherlands, Bulgaria, Australia, Austria, and Srpska. Reflector Gallery offers a new concept of acting and establishing cooperation with the local community. One of the priorities is to create and maintain a connection between the art scene and the most diverse social groups. Programs have been initiated to modernize the arts on the local scene.

In addition to exhibitions, in 2018 the first international festival of contemporary art „VIDEO PARK“ (in cooperation with „Erste bank“ within the „Superste“ program) was organized (in Uzice). In partnership with the Trag Foundation, and with the help of the local community, we have implemented art and screen printing workshops for children and adults, as well as many other programs. We are the recipients of the Jelena Santic Foundation Award for 2016/2017. year in the Civil Society Organization category.

This year, we even more boldly entered the exhibition season, intending to introduce new artistic practices, affirming young artists and investing in the production of works. We expect to contribute to strengthening the cultural scene, not only of Uzice but of the whole country. We especially want to interest and educate the audience. The number of artists in the Association is increasing year by year, which makes the scene more content and quality.

In a short period of three years, the Reflector Gallery has become the center of contemporary artistic trends in this part of Serbia. What we are focusing on in the coming period is the production of works of art, connecting with institutions, organizations, and groups that share the fate of this cultural climate.

Art director UVUU | Aleksandar Dimitrijevic

Галерија Рефлектор – CaseStudy

Било која расправа о стања на домаћој ликовној сцени почиње и завршава се констатацијом да се мало шта променило у последњих тридесет, четрдесет, ако не и више година. Сем главних центара, Београда, Новог Сада и евентуално Ниша и Крагујевца, о савременој уметности тешко да можемо говорити као инхерентној пракси која било где, а поготово не у мањим срединама, може створити активну сцену, а камоли утицати на живот и културне потребе обичних људи. У ситуацији где су институције културе постале простор за запошљавање чланова фамилије и партијских колега, илузорно је говорити о смисленој стратегији, развоју културе, професионалним стандардима или о разумевању актуелних токова и потреба савремене уметничке продукције. Партијска, централизована држава у којој тренутно живимо, нема потребу за културом, сем када је користи у предизборним кампањама или као бомбастичне вести којима покушава да подигне рејтинг код преосталих слободномислећих грађана који су остали да живе у њој. У оваквој ситуацији свакако да не можемо говоримо о померању граница или о било каквом напретку, већ само о пуком и голом опстанку, преживљавању и чекању неких бољих времена.

Међутим, да није све тако црно говори пре свега ентузијазам младих уметника и примери позитивне праксе који се дешавају свуда око нас, на микро нивоу, далеко од квази теоретисања културне политике, испод радара институција и медија. Група уметника из Ужица, окупљених око удружења УВУУ одлучила је да покрене ствари са мртве тачке и створи себи, али и другима, услове за рад и излагање. Напуштена касарна „Четврти пук“, монументално здање са краја XIX века, препозната је као објекат који има невероватни потенцијал и добијена је на коришћење од града Ужица, уз одређене услове. Зграда је била запуштена, водоводне, канализационе и електричне инсталације потпуно пропале, прокишњавао је кров, влага је оштетила под, инсталације за грејање су биле ишчупане из зидова, укратко – све је било девастирано. Требало је уложити много рада и времена да се објекат доведе у пристојно стање и прилагодиновој намени. Важно је истаћи да је  поред уметника, као најзаинтересованијих субјеката, удружење је успело да добије подршку локалне заједнице и привредника који су помогли у сређивању и опремају простора садашње галерије Рефлектор.

Ова иницијатива је на неки начин вреднија од много већих и „значајнијих“ пројеката који нам се сервирају као национално важни и од епохалног значаја. Првенствено зато што су ови млади људи кренули да решавају ствари из самих основа, из корена проблема, то јест недостатка простора за рад и излагање. Има неке поетске правде у томе да уместо „званичне“ културе овог града која се урушила у сопственој затворености према новим генерацијама и новим уметничким појавама, привилегија ревитализације једног напуштеног споменика културе припадне баш младим уметницима.   

Галерија Рефлектор је настала у најбољој традицији изражавања бунта, насушне потребе да се савременом стваралаштву обезбеди оно што му је недостајало – простор, а самим тим и видљивост у јавности, односно могућност да се прикаже у другачијем контексту, неспутано и слободно. Стварајући модеран галеријски простор, са јасно дефинисаном политиком излагања, концепцијски окренут свим ствараоцима другачијих, необичних,  експерименталних, радикално критичких пракси, УВУУ је успело да покаже да се ствари могу променити. Ужице је тако добило модерну галерију која својим програмом и деловање далеко надмашује почетне оквире и претвара се у регионални уметнички центар. И управо је позиција ове галерије од кључне важности не само за њено деловање већ и за њену будућност. Далеко од центра моћи, као прави израз децентрализације и померања тежишта са једног доминантног и монополског система у коме се све дешава на једном или евентуално два места и где се све одлуке доносе, не у складу са потребама већине, већ као одраз моћи и потреба неколико привилегованих људи.

И поред тога што су свим политичарима, посебно оним на врху, уста препуна децентрализације, мало ко од њих се усудио да дође да поразговара о проблемима са којима се сусрећу сви они који искрено желе нешто да промене и који својим радом заслужују пажњу и подршку државе. Свака прича о децентрализацији као још једној кључној речи у пројектном финансирању културе, која је дошла из бирократске ЕУ, и са појавом разних менаџера у култури и свима онима који културу и уметност доживљавају не као потребу и саставни део живота, већ као средство за остваривање својих циљева, претвара се у своју супротност и пародију. На срећу, локална власт у Ужицу је препознала истински потенцијал овог пројекта и дала шансу удружењу да од напуштене и руиниране касарне направи мали уметнички центар.

Када поседујеш простор, када си видљив, ти си у могућности да ствараш контекст, садржај и да њиме покушаш да утичеш и обликујеш друштвену реалност. Више од 50 изложби са преко 200 уметника, много различитих дешавања, пројекција и фестивала који су се одржали у галерији Рефлектор у протекле три године, показују да нова енергија и ентузијазам, комбиновани са знањем и професионалним односом, могу резултирати квалитетним програмом који полако почињу да препознају сви добронамерни људи и професионалци.

Феномен самоорганизовања у уметности није нов и постоје многи успешни примери и праксе у свету и код нас. У недостатку институција и генерално друштва у целини, уметницима ништа друго не преостаје него да се окрени сами себи и да се самоорганизују. Сквотирана напуштена касарна у Ужицу претворена је у неформални уметнички простор, галерију, атељее, у својеврстан погон за експериментисање, оглашавање, рад и генерисање нових идеја. Локални, али и сви остали уметници, из земље, региона, али и Европе, који су излагали у протекле три године, својим доласком у Ужице и приказаним радовима показују да је другачији пут могућ, да овај модел функционисања даје резултате.

Оно што неколико људи уради са минималним финансијским могућностима, када се упореди са програмима неких културних центара по градовима у Србији који запошљавају праве мале армије људи са огромним буџетима, постаје јасно како стоје ствари. Ово је парадигматичан пример односа на сцени, где постоје повлашћени и привилеговани носиоци „културног развоја“, произвођачи ничег, и мали напуштени и дисквалификовани појединци и групе који стварају квалитетан програм и садржај. Њихово непрепознавање од стране власти, ма која и ма каква она била, показује много. 

Кустос галерије | Саша Јањић

Gallery Reflektor – Case Study 

Any discussion of the situation in the domestic art scene begins and ends with the observation that little has changed in the last 30, 40 if not more years. Apart from the main centers, Belgrade, Novi Sad, and possibly Niš and Kragujevac, we can hardly speak of contemporary art as an inherent practice that can create an active scene anywhere, especially in smaller communities, let alone affect the lives and cultural needs of ordinary people. In a situation where cultural institutions have become a place for nepotism and a training ground for recruiting political party members, it is illusory to talk about a meaningful strategy, cultural development, professional standards, or to understand current trends and needs of contemporary artistic production. The party, centralized state we currently live in has no need for culture except when used in election campaigns or as bombastic news that seeks to raise the profile of those few free-thinking citizens left to live in it. In this situation, we certainly cannot talk about pushing the borders or making any progress, but just about mere and bare survival, survival and waiting for some better times.

However, that everything is not so black speaks first and foremost to the enthusiasm of young artists and examples of positive practices happening all around us, at a micro-level, far from quasi-theorizing of cultural politics, beneath the radar of institutions and the media. A group of artists from Uzice gathered around the UVUU Association, decided to start things from a standstill and create for themselves and others the conditions for working and exhibiting. The abandoned barracks „4 Regiment“, a monumental building dating from the late 19th century, has been recognized as an object with incredible potential and has been used by the city of Uzice under certain conditions. The building was neglected, plumbing, sewage, and electrical installations had completely collapsed, the roof was leaking, moisture had damaged the floor, the heating installations had been torn out of the walls, in short – everything was devastated. It took a lot of effort, work and time to get the building in a decent state and adapt to the new purpose. It is important to emphasize that in addition to the artists, as the most involved subjects, the association was able to gain the support of the local community and businessmen who helped to arrange and equip the space of the current Reflector Gallery.

This initiative is in some ways more valuable than the much larger and more „significant“ projects that are served to us as nationally important and epoch-making. Primarily because these young people started to solve things from the very basics, from the root of the problem, that is, the lack of space for work and exposure. There is some poetic justice in that instead of the „official“ culture of this city, which has collapsed in its confinement to new generations and new artistic phenomena, the privilege of revitalizing an abandoned cultural monument belonging to the – young artists.

The Reflector Gallery, therefore, was created, in the best „tradition“ of expressing rebellion, the urgent need to provide contemporary creativity with what it lacked – space and, consequently, visibility in the public. Presented in a different context, unfettered and free. By creating a modern gallery space, with a clearly defined exhibition policy, conceptually oriented to all creators of different, unusual, experimental, radically critical practices, UVUU has been able to show that things can change. Uzice thus received a modern gallery, which by its program and operation far exceeds the initial frames and turns into a regional art center. And it is precisely the position of this gallery that is crucial not only for its operation but also for its future. Far from the center of power, as a true expression of decentralization and shifting of focus from one dominant and monopoly system in which everything happens in one or possibly two places and where all decisions are made, not following the needs of the majority, but as a reflection of the power and needs of the several privileged people.

Even though all politicians, especially those at the top, are mouths full of decentralization, few of them dared to come to discuss the problems faced by all those who genuinely want to change something and who, through their work, deserve the attention and support of the state. Every story of decentralization as another keyword in project funding for culture, which came from the bureaucratic EU, and with the advent of various cultural managers and all those who perceive culture and art not as a need and an integral part of life, but as a means to realize their goals, it turns into its opposite and parody. Fortunately, the local authorities in Uzice recognized the true potential of this project and gave the association a chance to make a small art center out of an abandoned and destroyed barracks.

When you own space, when you are visible, you can create context, content and try to influence and shape social reality with it. More than 50 exhibitions with over 200 artists, many different events, screenings and festivals held at the Reflector Gallery over the past 3 years show that new energy and enthusiasm combined with knowledge and professional attitude can result in a quality program that is slowly beginning to recognize all well-meaning people and professionals. The phenomenon of self-organization in art is not new and there are many successful examples and practices, both in the world and in our country. In the absence of institutions and society in general, artists have nothing left to do but to turn to themselves and organize themselves. The abandoned barracks in Uzice has been transformed into an informal art space, a gallery, ateliers, a sort of drive to experiment, advertise, work and generate new ideas. Local and all other artists from all over the country, region and Europe who have exhibited in the past 3 years, with their arrival in Uzice, the works shown show that a different path is possible, that this model of functioning produces results.

What few people do with minimal financial resources, when compared to the programs of some Cultural Centers in Serbian cities that employ real small armies of people with huge budgets, it becomes clear how things are. This is a paradigmatic example of relationships on stage, where there are privileged and privileged holders of „cultural development“ producers of nothing, and small abandoned and disqualified individuals and groups who create quality programming and content. Their lack of recognition by the authorities, no matter what they are, shows much.

Curator of the gallery | Saša Janjić

previous arrow
next arrow
Slider