KOLEKCIJA DECENIJE (KOLEKCIJA OKTOBARSKOG SALONA) 

5 – 11. novembar 2019.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

KOLEKCIJA DECENIJE

Аутори кустоско-уметничког истраживања: Зорана Ђаковић Минити и Синиша Илић.

Колекција Деценија као полазиште узима међународну колекцију уметничких дела савремене уметности Октобарски салон, основану 2011. године на основу поклона уметника. Радови из ове колекције приказују се у различитим излагачким контекстима, испитујући могућности институционалних сарадњи и услове у којима се приказује савремена уметничка продукција. Након изложби у Простору за сувремену умјетност Апотека у Водњану и Легату Бате Михаиловића у Панчеву, издање у Ужицу је реализовано кроз две програмске целине.

У галерији Рефлектор изложени су радови у којима се аутори баве позицијом уметника и уметности, односом уметности и друштва и уметничким радом. Двема додатним интервенцијама изведеним за ту прилику, уметничком – сликом под називом Вођење (акрил на платну, 3×2м) аутора Синише Илића и кустоском, писаћом машином на папиру откуцаним целокупним списком радова који су у колекцији, на симболички начин желели смо да скренемо пажњу на организацију знања око уметности и њеног односа са публиком као и на мануелни, материјални рад и време као кључне категорије у критичком и аналитичком бављењу и сагледавању уметности и културе. Обе интервенције су поклоњене галерији Рефлектор.

Други сегмент програма реализовао се у сарадњи са Југословенским позоришним фестивалом Без превода. На Малој сцени Народног позоришта Ужице били су приказани филмови уметника који у фокусу имају изведбу, уметнички гест као форму критичког мишљења, јавног говора, реферишући на југословенско културно наслеђе.

Галерија Рефлектор

Уметници: Синиша Илић, Анси Каситони, Марта Попивода, Синиша Радуловић, Бранимир Стојановић, Ана Хушман

Народно позориште Ужице

Недеља, 10.11.2019. у 18 сати

Пројекције филмова уметника из Колекције Октобарски салон

Милица Томић, Једнога дана уместо ноћи, бљеснуће рафал из митраљеза кад дручке светлост не може доћи, (из поеме Оскара Давича), акција/интервенција у јавном прстору изведена у Београду, 2009. године, посвећено анархо-синдикалистима Београда, 03.09.2009, 10 минута

Гордана Анђелић Галић, Мантра, 2006., 5 минута

Бојан Фајфрић, Узрок смрти, 2015, 13 минута

Програм се реализује у сарадњи са галеријом Рефлектор, Народним позориштем у Ужицу и Југословенким позиришним фестивалом Без превода.

Организатори: Културни центар Београда, галерија Рефлектор, Народно позориште Ужице, Југословенки позиришни фестивал Без превода Подршка: Град Београд, Министарство културе и информисања Републике Србије, Град Ужице

THE DECADE COLLECTION

The authors of the curatorial and art research project: Zorana Đaković Minniti and Siniša Ilić

The Decade Collection takes as its starting point the international collection of contemporary artworks, the October Salon Collection, established in 2011 and based on the artist’s gifts. The works in this collection are displayed in different exhibition contexts, examining the possibilities of institutional collaboration and the conditions in which contemporary art production is presented. After the exhibitions at the Space for Contemporary Art Apoteka in Vodnjan and the Bata Mihailović Legacy in Pančevo, the edition in Užice was realized in two programs.

The Reflektor Gallery exhibited the works in which the authors deal with the position of artists and art, the relationship between art and society and works of art. With two additional interventions, realized for the purpose of the exhibition, artistic – painting entitled “Guided Tour” (acrylic on canvas, 3x2m) by Siniša Ilić and curatorial – the entire list of the works in the collection typed on a paper on a typewriter, the authors of the research were symbolically drawing attention to the organization of knowledge around art and its relationship with the audience, as well as to manual, material work and time as key categories in the critical and analytical dealing with and perceiving art and culture. Both interventions were donated to the Reflektor gallery.

Another segment of the programme is realized in cooperation with the Theatre Festival Without Translation. At the Small Stage of the National Theatre in Užice, the selected  artists’ films, which focused on performance, artistic gesture, as a form of critical thinking, public speaking, with reference to Yugoslav cultural heritage were shown.

Reflektor Gallery

Artists: Siniša Ilić, Anssi Kasitonni, Marta Popivoda, Siniša Radulović, Branimir Stojanović, Ana Hušman

National Theatre Užice

10/11/2019 at 6pm

Milica Tomić, One day, instead of one night, a burst of machine-gun fire will flash, if light cannot come otherwise, (taken from the poem of Oskar Davičo), action/intervention in the public space in Belgrade in 2009, dedicated to the Anarch-sindicalists of Belgrade, 03/09/2009, 10 min

Gordana Andjelić Galić, Mantra, 2006, 5 min

Bojan Fajfrić, Cause of Death, 2015, 13 min

The program was realized in cooperation with Reflektor gallery, National Theatre Užice and Festival „Without Translation“.

Organizers: Cultural Center of Belgrade, Reflektor gallery, National Theatre Užice and Festival „Without Translation“.

Supported by: the City of Belgrade, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and City of Užice