Children's cultural zone

ДЕЧЈА КУЛТУРНА ЗОНА

Кроз пројекат Дечија културна зона реализују се различите креативне радионице за ученике основних и средњих школа. Акценат је на едукативним садржајима који ће омогућити учесницима креативно изражавање, стицање знања уз стручну подршку из области културе и уметности, као и реализовање културних садржаја током слободног времена.

Циљ пројекта је  едукација будућих учесника у култури и уметности, развој креативних потенцијала деце и младих кроз активно укључивање у културне и уметничке активности и формирање јединственог простора Дечја културна зона у просторијама УВУУ-а.

Удружење визуелних уметника Ужице превасходно ради на подизању свести локалне заједнице о значају културе и уметности у свакодневном животу, као и о значају волонтеризма и тимског рада у циљу омогућавања бољих услова за развој дечјег стваралаштва и образовања у свим областима уметности.

За три године постојања Удружење визуелних уметника Ужице је кроз Дечју културну зону реализовало више пројеката од којих бих издвојио: „Понеси уметност“, „Уметност за велике и мале“, припремна настава за уметничке школе и академије, ликовне радионице које се редовно одржавају сваке суботе за најмлађе у просторијама Удружења визуелних уметника Ужице, као и вођења кроз изложбе које се одржавају у Галерији Рефлектор.

CHILDREN’S CULTURAL ZONE

Through the Children’s Cultural Zone project, various creative workshops for primary and secondary school students are realized. The emphasis is on educational content that will enable participants to express themselves creatively, gain knowledge with professional support in the fields of culture and the arts, as well as to realize cultural content during their free time.

The project aims to educate future participants in culture and art, to develop the creative potential of children and young people through active involvement in cultural and artistic activities and to create a unique place for Children’s Cultural Zone in UVUU space.

The Association of Visual Artists of Uzice primarily works to raise the awareness of the local community about the importance of culture and art in everyday life, as well as the importance of volunteerism and teamwork to provide better conditions for the development of children’s creativity and education in all fields of art.

In its three years of existence, the Visual Arts Association of Uzice has implemented several projects through the Children’s Cultural Zone, of which I would single out: „Bring Art“, „Art for Large and Small“, preparatory classes for art schools and academies, art workshops that are held regularly every Saturday for the youngest at the space of the Association of Visual Artists of Uzice, as well as guided tours through exhibitions held at the Reflector Gallery.

Art director

Aleksandar Dimitrijevic

previous arrow
next arrow
Slider