Videopark

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ-ВИДЕО ПАРК

Пројекат „ВИДЕОПАРК“ је покренут 2018. године као један од десет победника конкурса Центрифуга за 2017. годину у оквиру програма Суперсте.нет.

Циљ фестивала је да упозна ширу публику са савременим уметничким праксама на пољу видеа, анимације и покретне слике, као и да укаже на недовољну афирмацију оваквог  вида уменичког изражавања. У предходне две године одржана су два фестивал савремене уметности ,,Видео парк,,

FESTIVAL OF CONTEМPORARY ART-VIDEO PARK

The project „VIDEO PARK“ was launched in 2018 as one of the ten winners of the 2017 Centrifuge Contest under Superste.net.

The festival aims to acquaint the general public with contemporary artistic practices in the fields of video, animation and moving image, as well as to point out the insufficient affirmation of this form of artistic expression. In the past two years, there have been two Contemporary Art Festival Video Park

VIDEOPARK 2022
VIDEOPARK 2021
VIDEOPARK 2019
VIDEOPARK 2018

Armija umetnika u Videoparku

Slađana Petrović Varagić

Usled osetnih disfunkcionalnosti institucionalnog okvira koji pokazuje indiferentnost sistema za nove načine produkcije i prezentacije savremene vizuelne umetnosti, čest je slučaj udruživanja umetnika u kolektive i koherentnije grupe koje imaju za cilj da dugoročnije menjaju svoje okruženje. Različiti oblici umetničkih kolektiva nastaju kao reakcija na izvesne okolnosti na širem društvenom planu, a često proizilaze iz potrebe uspostavljanja uslova za obavljanje umetničke produkcije i većeg prisustva na sceni. Formiranje mikro zajednice umetnika biva često uslovljeno minimalnim zajedničkim vrednostima koje dele i zastupaju njegovi članovi, bilo da su to estetski i ideološki stavovi, metodologija delovanja ili vrlo pragmatični razlozi kao što je korišćenje zajedničkih produkcionih resursa. Okupljanja umetnika koje dele neke od navedenih zajedničkih vrednosti na tzv. periferiji, u gradovima udaljenim od umetničkih akademija, muzeja, galerija i velikih izložbi, tamo gde su institucije prilično zastale u praćenju savremenih tendencija na polju vizuelne umetnost, od izuzetne važnosti je za samu sredinu, za umetnike i publiku.  U novembru 2016. godine formirano je Udruženje vizuelenih umetnika Užica (UVUU) okupljeno sa jasnim ciljem da „osvoji“ prostor bivše kasarne „Četvrti puk“ u Užicu i time uspostavi novi prostor za produkciju i prezentaciju savremene vizuelne umetnosti. U saradnji sa upravom Grada Užica i brojnim organizacijama i pojedincima koji su pružili podršku, osposobljen je prostor koji je decenijma bio napušten. Uspostavljanjem sistema umetničkih ateljea kao zajedničkih resursa za produkciju savremene umetnosti, ali i izlagačkog prostora Galerije Reflektor sa stalnim izložbenim programom, zaživeo je novi centar, novo mesto okupljanja ne samo lokalnih umetnika, već jednako umetnika sa domaće, ali i međunarodne scene. Galerija Reflektor je za kratko vreme postala vrlo zapažen vaninstitucionalni prostor za savremenu vizuelnu umetnost, jednako važan lokalnim umetnicima iz Užica i okoline ali i široj sceni koja se suočava sa kontinuiranim turbulencijama unutar galerijskog sistema.

Udruženje vizuelnih umetnika Užica (UVUU) uspostavilo je infrastrukturu za organizovanje javnih događaja, izlagačkih edukativnih programa, ali i festivala. Pored redovnog programa koji galerija realizuje česti su prateći programi i projekti koji doprinose oplemenjivanju samog prostora bivšeg vojnog objekta pretvarajući ga u mesto susreta, upoznavanja i razmene iskustava mladih stvaralaca iz čitavog sveta na polju savremene umetnosti. Jedan od takvih projekata bio je i Festival savremene umetnosti „Videopark” koji je održan tokom avgusta 2018. godine. Festival „Videopark“ kao projektni predlog UVUU, bio je jedan je od deset pobednika konkursa Centrifuga za 2017. godinu, u okvuru programa Superste.net, a njegov cilj bio je da u ovoj sredini predstavi savremene prakse na polju videa, animacije i pokretne slike. Jedna od namera ovog festivala bila je i da ukaže na nedovoljnu afirmaciju ovakvog vida umeničkog izražavanja van velikih umetničkih centara, velikih izložbi i festivala. Prostor bivše kasarne i njenog dvorišta pokazao se kao savršeno mesto za organizaciju ovakvih događaja. U zvaničnom programu festivala u četiri uzastopne večeri u parku ispred kasarne, predstavljeno je 19 video radova, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova od ukupno 19 autora[1] iz zemlje i inostranstva, po odabiru selekcionog žirija.[2] Umetnički radovi u formi videa koji su pristigli na konkurs bili su objedinjeni tematskim koncetom ovogodišnjeg festivala – „Granice / Boundaries“. Budući da umetnost uvek iznova pomera granice i reguje na različite društvene fenomene, festival „Videopark“ nastojao je da preispituje prirodu stvarnih ili imaginarnih granica, da razotkirije njihove uzroke i pruži različite stavove umetnika o ovom fenomenu. U okviru pratećih programa festivala „Videopark” održana su predavanja reditelja i vizuelnog umetnika Miloša Tomića Par filmova i par priča i umetnika Ivana Petrovića Dokumentarizam, aproprijacija, revolarizacija…, kao i projekcije filmova reditelja Milutina Petrovića i kratkih dokumentarnih filmova snimljenih tokom Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“.

Od šezdesetih godina 20. veka, širom sveta, autori video umetnosti, kustosi, producenti, organizatori različitih umetničkih događaja i pedagozi borili su se za afirmaciju i institucionalizaciju videa. Medij videa su prihvatile kuturne institucije, galerije, kulturni centri, muzeji, a jedna od strategija u borbi za afirmaciju medija videa bilo je i organizovanje festivala video umetnosti, radionica, predavanja. Iako smo odavno došli do pozicije na kojoj ne razvrstavamo umetničku produkciju u zavisnosti od tehničkih karakteristika medija u kome se umetnik izdražava, ipak određene sredine su pokazale konzervativnost po pitanju prihvatanja video umetnosti, ostajući isključivo bliske tradicionalnim medijima, najčešće pronalazeći izgovor u nedostajućoj opremi i tehničkim uslovima. U skladu sa tematskim okvirom festivala „Videopark“, UVUU u duhu kolektivnog entuzijazma pomera granice u svojoj sredini i na polju prezentacije savremene umetnosti, omogućivši za to tehničke  i ostale uslove.

Takmičarska festivalska celina „Granice“ predstavila je radove dvadesetak mlađih autora u formi animiranog filma, procesualnog i narativnog videa, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, underground filma, do savremenih digitalnih audio-vizuelnih formi. Na „Videoparku“ su se našli eksperimenti na polju estetskog, politički i subverzivni video stejtmenti, do radova koji su zašli u polje filmskog bilo da je u pitanju igrana tj. narativna forma, bilo dokumentarističko pripovedanje, sve do savremenih hibridnih struktura. Od radova prikaznih na festivalu, žiri je izdvojio tri rada, koji su nagrađeni ravnopravnim nagradama. Jedan od njih je i rad Borderless – kratki video tri autorke sa područja Bosne i Hercegovine – Mile Panić, Selme Selman i Saše Tatić. Pročišćen jednostavan rad, snimljen iz jednog kadra, beleži iz donjeg rakursa čin ljubljenja u kome učestvuju tri osobe. Namenjen emitovanju sa neprestanim ponavljanjem, ovaj video rad na metaforičan način, naivno ali autentično progovara o ukidanju granica. Granice koje tri umetnice svojim video radom „ukidaju“ mogu se prepoznati u geopolitičkim granicama, tačnije kao nevidljive granice tri bosanskohercegovačka teritorijalna entiteta, ali i univarzalno kao ograničenja mentalnog ili fizičkog prostora koja onemogućavaju bilo kakav oblik heterogenog jedinstva. Drugi nagrađeni rad Hybrid koji potpisuje dvoje nemačkih umetnika Bjanka Kenedi i Feliks Kraus (Bianca Kennedy, Felix Kraus) narativna je, apokaliptična video struktura u okviru koje umetnici preispituju ulogu čoveka u destruktivnom distopijskom okruženju. I treći rad je, koji je jednako dobro ocenjen kao prethodna dva je rad Nenada Nedeljkova Rastezanje svakodnevice / Stretching of Daily Life.  Specifična forma video kolaža, interesantne montaže u formi triptiha u okviru koje autor kontemplira beleženjem jednostavnih svakodnevnih situacija, poigravajući se kontrastnim zvučnim rešenjima, izvorima emitovanja zvuka i njegovim intenzitetom.

Samo jedan od brojnih programa Galerije Reflektor, kojom „upravlja“ UVUU, tokom 2018. godine bio je Festival „Videopark“. Kad se sagledaju i pobroje svi ostali redovni i vanredni programi održani u ovom prostoru, može se u duhu mesta zaključiti da je Galerija „Reflektor“ okupila pravu armiju umetnika. Samo jedan deo ove armije, tokom četiri vrela avgustovska dana u hladovini Videoparka, je brišući graninice uspostavio nove veze i ispleo nove mreže, razmenio ideje i otvorio diskusije, predstavio svoju umetničku produkciju, ali i učinio ovaj grad boljim i lepšim mestom za život. 

 

Army of artists at Videopark

Slađana Petrović Varagić

Due to the perceived dysfunctionality of the institutional framework, which demonstrates the indifference of the system to new ways of producing and presenting contemporary visual art, it is often the case that artists are joined in collectives and coherent groups that aim to change their environment over the longer term. Various forms of art collectives arise in response to certain circumstances on a broader social plane and often arise from the need to establish the conditions for performing artistic production and a greater presence on the stage. The formation of a micro-community of artists is often conditioned by the minimal common values ​​shared and represented by its members, be it aesthetic and ideological views, methodologies of action or very pragmatic reasons such as the use of shared production resources. Gatherings of artists who share some of these shared values ​​in the so-called the outskirts, in cities away from art academies, museums, galleries, and large exhibitions, where institutions are quite stalled in following contemporary tendencies in the field of visual art, is of great importance for the environment itself, for artists and audiences. In November 2016, the Association of Visual Artists of Uzice (UVUU) was formed, with the clear aim of „conquering“ the space of the former barracks „Fourth Regiment“ in Uzice, thus establishing a new space for the production and presentation of contemporary visual art. In cooperation with the administration of the City of Uzice and numerous organizations and individuals who have provided support, the space that has been abandoned for decades has been cleaned. With the establishment of a system of art studios as joint resources for the production of contemporary art, as well as the exhibition space of the Reflector Gallery with a permanent exhibition program, a new center was opened, a new gathering place for not only local artists, but equally artists from the domestic and international scene. The Reflector Gallery has, in a short time, become a very prominent non-institutional space for contemporary visual art, equally important to local artists from Uzice and the surrounding area, but also to the wider scene, which is facing continuous turbulence within the gallery system.

The Association of Visual Artists of Uzice (UVUU) has established the infrastructure for organizing public events, exhibit educational programs, and festivals. In addition to the regular program that the gallery implements, there are frequent accompanying programs and projects that contribute to the refinement of the space of the former military facility, transforming it into a place for meeting, getting to know and sharing experiences of young creators from all over the world in the field of contemporary art. One such project was the Videopark Contemporary Art Festival, which took place during August 2018. Videopark Festival, as a UVUU project proposal, was one of ten winners of the 2017 Centrifuge Contest within Superste.net, and its aim was to present contemporary practices in the field of video, animation and motion pictures in this environment. One of the intentions of this festival was to point out the insufficient affirmation of this kind of artistic expression outside the major art centers, large exhibitions, and festivals. The space of the former barracks and its courtyard proved to be the perfect place to organize such events. The official program of the festival, on four consecutive nights in the park in front of the barracks, featured 19 video works, animated, documentary and experimental films by a total of 19 authors from the country and abroad, selected by a selection jury. The artwork in the form of videos that came to the competition was united by the thematic end of this year’s festival – „Borders / Boundaries“. Since art is constantly pushing boundaries and responding to different social phenomena, the Videopark Festival has sought to re-examine the nature of real or imaginary boundaries, to expose their causes and to provide different views of the artist on this phenomenon. Within the accompanying programs of the Videopark festival, lectures by director and visual artist Milos Tomic were held: a couple of films and a couple of stories, and artists Ivan Petrovic: Documentary, appropriation, revolutionization…, as well as screenings of films by director Milutin Petrovic and short documentaries filmed during the International Student Film Camp „Interaction“.

Since the 1960s, video artists, curators, producers, organizers of various artistic events and educators have struggled to promote and institutionalize video. The video medium was embraced by cultural institutions, galleries, cultural centers, museums, and one of the strategies in the fight for affirmation of video media was the organization of video art festivals, workshops, lectures. Although we have long come to a position where we do not classify artistic production depending on the technical characteristics of the medium in which the artist excels, nevertheless certain environments have shown a conservative attitude towards adopting video art, remaining exclusively close to traditional media, most often finding an excuse in missing equipment and technical conditions. Following the thematic framework of the Videopark festival, UVUU, in the spirit of collective enthusiasm, is pushing the boundaries in its midst and in the field of presenting contemporary art, allowing for technical and other conditions.

The competing festival unit „Borders“ presented the works of twenty younger authors in the form of the animated film, process and narrative video, documentary and experimental film, underground film, to contemporary digital audio-visual forms. The Videopark featured experiments in the field of aesthetic, political and subversive video facts, to the works that went into the field of film whether it is a play, or narrative form, or it was documentary storytelling, right down to modern hybrid structures. Of the works presented at the festival, the jury singled out three works, which were awarded with equal awards. One of them is the work Borderless – a short video of three authors from Bosnia and Herzegovina – Mila Panic, Selma Selman, and Sasa Tatic. Purified simple work, taken from a single shot, captures from the bottom view an act of kissing involving three people. Aimed to be broadcasted with constant repetition, this video work metaphorically, naively but authentically, speaks of breaking boundaries. The boundaries that the three artists „break“ with their video work can be recognized within geopolitical boundaries, more precisely as the invisible boundaries of the three territorial entities of Bosnia and Herzegovina, but also universally as the limitations of mental or physical space that prevent any form of heterogeneous unity. The second award-winning work Hybrid, signed by two German artists Bianca Kennedy and Felix Kraus, is a narrative, apocalyptic video structure in which artists examine the role of man in a destructive dystopian environment. And the third work, which is as well rated as the previous two, is the work of Nenad Nedelkov Stretching of Daily Life. A specific form of video collage, interesting montages in the form of a triptych within which the author contemplates by recording simple everyday situations, playing with contrasting sound solutions, sources of sound output and its intensity.

Only one of the many programs of Reflector Gallery, managed by UVUU, during 2018 was the Videopark Festival. When all other regular and extraordinary programs held in this space are considered and counted, it can be concluded in the spirit of the place that the Reflector Gallery has gathered a real army of artists. Only one part of this army, during the four hot August days in the shade of Videopark, has cleared new borders and established new networks, exchanged ideas and opened discussions, presented its artistic production, but also made this city a better and more beautiful place to live.

Aleksandar Lazar, Aleksandar Rafajlovic, Anuk Miladinovic, Danilo Stojic, Felix Kraus, Bianca Kennedy, Gabriele Masiokaite, Selma Selman, Mila Panic, Sasa Tatic, Ioana Turcan, Jelena Vucic, Milica Jokic, Milos Peskir, Nenad Nedeljkovic, Vladra Savic, Vladislava Savic , Vojin Vasovic, Vanessa Godden.

 Selection jury consisting of art historians Miroslav Karic and Sladjana Petrovic Varagic and visual artist Anica Vucetic.

[1] Aleksandar Lazar, Aleksandar Rafajlović, Anuk Miladinović, Danilo Stojić, Felix Kraus, Bianca Kennedy, Gabriele Masiokaite, Selma Selman, Mila Panić, Saša Tatić, Ioana Turcan, Jelena Vučić, Milica Jokić, Miloš Peškir, Nenad Nedeljković, Sandra Janjatović, Vladislava Savić, Vojin Vasović, Vanessa Godden.

[2] Selekcioni žiri koji su činili istoričari umetnosti Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić i vizuelna umetnica Anica Vučetić.

  

DSC_0088
DSC_0109
DSC_0144
DSC_0238 (1)
DSC_0374
DSC_0388
DSC_0488
DSC_0494
DSC_0504
DSC_0579
IMG_2018
IMG_2041
IMG_2048
IMG_2070
IMG_2074
IMG_2110
VP 2018 (2)
VP 2018
vp 2019 (2)
VP 2019
VP 2019
VP.2019.
previous arrow
next arrow