CRTEŽ CRTEŽA SENKE CRTEŽA – Sofija vojinović

28. april – 06. maj 2018.

previous arrow
next arrow
Slider

CRTEŽ CRTEŽA SENKE CRTEŽA

Izložba Crtež crteža senke crteža se posmatra kao jedan rad, i sačinjena je od skupa prikaza predmeta i senki koji su bili prisutni u prostoru galerije ili su bili deo nekog drugog mesta. Predstavljene senke pripadale su određenom trenutku, događaju, i postaju sećanje. Svojim prisustvom menjaju doživljavanje prostora. Senke koje su pratile neke predmete ili slike, trenutno postaju naslikane projekcije uspomena, a istovremeno i deo prostora u kojem su postavljene.

Predstavljajući u isto vreme i prisustvo i odsustvo, predmeti iz prošlosti koji su smešteni u galeriji, dobijaju novo značenje. Ti fragmenti uspomena i sećanja postaju skupovi arhiviranih scena u obliku nacrtanih i naslikanih senki na zidu, i počinju da budu i mesto projekcija posmatračevih sećanja. U radu koji ima i osobine efemernog, bavim se beleženjem prolaznosti i promenljivosti poimanja vremena. Prisustvom senki, doživljavanje vremena i prostora počinje da se u jednom trenutku menja, i osoba počinje da bude svedok različitih scena koje se dešavaju u jednom prostoru, a koje su pripadale različitim vremenima i mestima.

Sofija Vojinović, rođena 1991. godine u Čačku. Trenutno je student doktorskih umetničkih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Master akademske studije završila je na istom fakultetu, na odseku slikarstvo.  Trenutno živi i radi u Čačku.

DRAWING OF THE DRAWING OF THE SHADOW OF THE DRAWING

Тhe exhibition Drawing of the drawing of the shadow of the drawing is considered as a single piece, and is made of a set of representations of objects and shadows that were present in the space of the gallery or otherwise a part of some other place. Shadows that are displayed belonged to a specific moment or an event, and now become a  memory. Their presence changes the perception of space. Shadows that trailed some objects or pictures for a moment become painted projections of memories, and at the same time, a part of the space in which they are set.

Representing at the same time both presence and absence, objects from the past that are set in the gallery, exhibit a new meaning. Those fragments of memories and recollections become sets of archived scenes in the shape of drawings and paintings of the shadows on the wall, and start to become the place where the observers memories are projected. In the work that also has the traits of the ephemeral, I deal with marking the transience and variability of the perception of time. With the presence of shadows, the perception of time and space starts to change, and the person becomes the witness of different scenes that belonged to various times and locations, but now take place in a single space.

Sofija Vojinović, born in Čačak, Serbia. Currently  on a PhD studies at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Serbia. Completed master academic studies at the same faculty, painting department. Currently lives and works in Čačak.

www.behance.net/sofijavojinovic