NO – YELLOW – Jelena Micić

27. Oktobar – 8. Novembar 2018.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

NO – YELLOW 

NO YELLOW stoji belim velikim slovima na ljubičastoj etiketi bočice za šampon koju mi Jelena pokazuje. NO YELLOW je tamno ljubičasta tečnost koja pretvara njenu žućkastu nijansu izblajhane kose u hladno srebrno sivo: žumance-žuta i tamno ljubičasta daju srebrno sivu.

Brojne situacije iz svakodnevice u vidu objekata i priča postaju deo Jelenine materijalne građe. U svojim skulpturama i slikama ona obrađuje sisteme po kojima funkcioniše svakodnevica, razvijajući kodiranja i na humorističan način transformišući predmete u dela bazirana na sistemima boja. Moguće referentne tačke iz istorije umetnosti su Dišanov redimejd, monohromno slikarstvo, kao i color field painting. Na pitanje zašto koristi određenu boju, Jelena odgovara sistematičnim (ili fiktivnim?) pravilima kojima preferira testiranje do krajnjih granica, na primer kroz mnogobrojne varijacije ili fokusiranjem na pojedinačno odgovarajuće rešenje. U radu I love Sol, but he loves Josef varira formule bojnih kombinacija kroz različite obrasce. Rad odlikuje sprovođenje testova, gde svaki od listova poseduje stil i opsesiju slikarske okupacije. Time se boje najčešće sastaju u međusobnim suprotnostima ili postaju vidljive tek sagledavanjem celine.

Izloženi rad se sastoji od kvadratastih komada različitih veličina, koje je Jelena isekla od vreća za krompir (25kg) i šila ih šarenim koncima u formate adaptirane veličini prostora. Prostire se širinom izlagačkog prostora formirajući uski hodnik koji prostor deli na dve jednake, mada manje sobe. Kroz otvor se može kročiti na obe strane. Konci neonskih boja menjaju žumanac-žutu mrežica stvarajući dve velike slike. Kretanjem kroz prostore, ovo živopisno razmišljanje može se pratiti u samom ambijentu i videti minimalne razlike u naizgled istom. Želja za hipnotičkom transformacijom boja i svakodnevnih materijala od žutog čini ne-žuto.

Jelena Micić (1986, Knjaževac) Student završne godine Akademije likovnih umetnosti u Beču na odseku za Tekstualnu skulpturu, mentor Heimo Zobernig. Saradnik u nastavi na odseku za Figurativno slikarstvo na (2016-2017) i na odeljenju za PR i izložbeni menadžment Akademije (2019). Dobitnica nagrade Ö1 Talentestipendium (2018) i granta kültür gemma! (2018). Samostalne i grupne izložbe, kao i kustoski projekti u zemlji i inostranstvu. Su-osnivač neformalne grupe UMETNIK*.

NO – YELLOW

NO YELLOW stands in white capital letters on the purple shampoo label that Jelena shows me. NO YELLOW is a dark purple liquid that turns her yellowish tone of bleached hair into a cool silver-gray: yolk-yellow and dark purple give a silver-gray.

Numerous everyday situations in the form of objects and stories become part of Jelena’s materials and inspiration. In her sculptures and paintings, she is interested in the systems by which everyday life works, developing coding and humorously transforming objects into works based on color systems. Possible reference points in art history are Dishan’s ready-made, monochrome painting, and color field painting. When asked why she uses a particular color, Jelena responds to systematic (or fictitious?) rules that she prefers to test to the limit, for example through numerous variations or by focusing on a single appropriate solution. In I Love Sol, But He Loves Josef she uses varies formulas of color combinations through different patterns. The work is characterized by conducting tests, where each of the sheets possesses the style and obsession of painting occupation. In this way, the colors are most often met in opposition to each other or become visible only by looking at the whole.

The exhibited work consists of square pieces of different sizes, cut by Jelena from potato bags (25kg) and sewn with colorful threads into formats adapted to the size of the space. It extends the size of the exhibit space, forming a narrow hallway that divides the space into two equal, though smaller rooms. To enter the installation you can walk on either side. Neon-colored threads change the yolk-yellow mesh creating two large images. Navigating through spaces, this vivid thinking can be traced to the ambiance itself and see minimal differences in seemingly the same. The desire for the hypnotic transformation of colors and everyday materials from yellow seems non-yellow.

Jelena Micić (1986, Knjaževac) Student at the Academy of Fine Arts Vienna in the Textual Sculpture class, Professor Heimo Zobernig. Study Assistant in the Figurative painting class (2016-2017), currently working for the Public Relations and Exhibition Management Department of the Academy. Receives Ö1 Talentestipendium Award (2018) and kültür gemma! Grant (2018). Solo and group exhibitions, as well as curatorial projects in Serbia  and abroad. Co-founder of the informal group UMETNIK*.

www.jelenamicic.com