CARBON COPY – Vladimir Milanović

11 – 25. јun 2019.

 

previous arrow
next arrow
Slider

CARBON COPY

Изложба Carbon copy представља наставак уметничког истраживања базираног на поступцима апропријације визуелног материјала (репродукција) из историје уметности и дневних визуелних информација (новинске фотографије). Упоредо са циклусима дигиталних графика, који су настали поступцима дигиталног колажирања (монтаже), настајали су и цртежи засновани на сличној методологији. Док је у графикама дигитална манипулација сликом коришћена за стварање колажа „невидљивог реза (шава)“, преузети материјал је у цртежима обједињен јединственим линеарним третманом форме. Поступак „преузимања“ постојећег визуелног материјала је остварен прецртавањем помоћу индиго (трансфер) папира. Током настанка цртежа (у претходних неколико година) све индиго папире сам чувао и архивирао. У њима су похрањени сви подаци који су материјализовани и презентовани у форми цртежа. На индиго папиру су акумулирани трагови прецртавања, један преко другог, без интенционалне организације. Настали на местима где је притиском оловке уколњен пигмент са индиго папира, трагови се појављију у негативу, готово невидљиви (уочљиви само под одређеним углом светла), испреплетани и удаљени од првобитне намере.

Изложба Carbon copy открива скривени садржај, другу страну креатвног поступка, наличје рационалне организације рада. Централна идеја је откривање скривених слојева и презентација „нуспроизвода“ претходног рад а као самог уметничког рада. Методологија је заснована на проналажењу техничких (и естетски промишљених) решења која омогућују да дискретни садржај индиго папира буде видљив: од просветљавања (light box), скенирања-увеличавања-штампања (или пројекције), до директног наношења пигмента који ће „изазвати“ цртеж или реконструкције садржаја индиго папира кроз различите цртачке поступке. Прикупљени индиго папири представљени су као постојећи артефакти, без накнадне интервенције, док други део поставке представљати продукцију засновану на експлоатацији овог материјала, односно настаје својеврсна апропријација сопственог рада.  

Владимир Милановић рођен је 1979. године у Београду, Србија. Дипломирао (2003.), магистрирао (2008.) и докторирао (2014.) на графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. На Интердисциплинарним магистарским студијама Универзитета уметности у Београду 2009.године стекао је звање магистра уметности у области дигиталне уметности. Запослен је као доцент на Факултету ликовних уметности у Београду. Аутор је шеснаест самосталних и учесник бројних колективних изложби у земљи и иностранству. За уметнички рад награђиван је на међународним изложбама савремене графичке уметности.

CARBON COPY

The exhibition Carbon copy is a continuation of artistic research based on the procedures of appropriation of visual material (reproductions) from art history and daily visual information (newspaper photography). Along with the digital prints created by digital collage procedures I made drawings based on a similar methodology. While digital image manipulation was used in the prints to create a collage of „invisible cut“, the appropriated material was combined in the drawings by a unique linear treatment of the form. The process of „appropriating“ the existing visual material was accomplished by using “indigo” (transfer) paper. During the creation of the drawings (in the last few years) I kept and archived all the used indigo papers. They store all the material that is presented and materialized in the form of drawings. On surface of indigo paper, trace marks are accumulated, one over the other, without intentional organization. Formed in places where the pigment from indigo paper is pinched by the pencil, traces appear in negative, they are almost invisible (visible only at a certain angle of light), interwoven and opposite to the original intention.

The Carbon copy exhibition reveals hidden content, the other side of the creative process, the reverse of rational organization of artwork. The central idea is to discover the hidden layers and present the „by-products“ of previous work as a work of art itself. The methodology is based on finding technical (and aesthetically thoughtful) solutions that allow the discrete content of indigo paper to be visible: from light box; scanning, enlargement, printing (or projection); to the direct application of pigment that will „show“ the drawing; reconstructing the contents of indigo paper through various drawing procedures. The collected indigo papers are presented as existing artifacts, without further intervention, while the second part of the setting is production based on the exploitation of this material (kind of appropriation of my own work).

Vladimir Milanović born in 1979 Belgrade, Serbia. He graduated (2003) from the Faculty of Fine Arts in Belgrade (Printmaking Department) where he also obtained Master of Arts (2008) and Doctorate in Arts (2014).  At the University of Arts in Belgrade he obtained the Master degree in Digital Art (2009). He is an assistant professor at the Faculty of Fine Arts in Belgrade and author of sixteen solo exhibitions and participant in numerous collective exhibitions in the country and abroad. He has been awarded for his work at international exhibitions of contemporary printmaking.

www.vladimirmilanovic.com