POČNITE DA PANIČITE – Nikola Radosavljević

20 30. avgust 2019.

previous arrow
next arrow
Slider

ПОЧНИТЕ ДА ПАНИЧИТЕ!

Уметнички пројекат Морамо да разговарамо, из којег је за ову изложбу селектовано неколико засебних радова, започет је 2015. године уметничком књигом Света породица. Основна идеја целог пројекта су елементи наслеђа, генерацијског и колективног, манифестовани кроз трауме сазревања и одрастања на специфичном локалитету оведржаве.

Изложба је полиптихална формација којом ре-формирам познате амбијенте и кроз њих преиспитујем свакодневне догађаје које сви ми заједнички добро познајемо и делимо у сопственим меморијама. Покушавам да временски различито позициониране, а кључне елементе прошлости, поставим у нови контекст сагледавања; да ли су уопште, и у којој мери, важни за моју или нашу будућност. Ови специфични фрагменти су носталгични, а опет бизарни, прикази потенцијалне будућности која у овом простору припада туђој прошлости. Свевремени породични односи унутар једне куће постају ентитет над коме се обавља социолошки експеримент у друштву које унапред има прописана правила и законе понашања.

Артикулацијома мбијената у галерији креирам колажни простор који је хомоген једино у свом идејном, али не и значењском контексту. Колаж представљених ситуација је ликовна верзија драматичне прошлости генерација рођених током деведесетих година прошлог века. Иако временски нису толико далеко, ово су чланови друштва које је, услед политичких, социолошких, културних и идеолошки нових поредака, државни систем отписао пре него што им је и дата шанса. Преведени у кратке визуелне метафоре, препуштени корелацијама простора и интимних преврата, ови радови су сведочанства и упозорења истовремено, на неизвесне будућности које нас чекају унутар друштвених система кроз које се негира свака потреба за напредовањем, индивидуалним и колективним развојем.

Радосављевић Никола, рођен је 1991. године у Ужицу. Основне и мастер студије завршио je на Факултету примењених уметности у Београду, атеље графика и књига, 2015. године.  Студент je треће године докторских студија ФПУ у Београду.

Добитник је више од двадесет националних и међународних награда и признања из области цртежа и графике. Учествовао je на више од сто педесет колективних изложби у земљи и иностранству (Србија, Холандија, Немачка, Кина, Швајцарска, Русија, Бугарска, Македонија, Мађарска, САД, Индија, Грчка…).

До сада је организовао тридесет и једну самосталну изложбу по конкурсу и позиву. Стипендиста  je неколико различитих фондова. Учесни кграфичке колоније Графика 2016 и Графика 2018, Центар за Културу Смедерево.

На тему књиге уметника и примене новомедијских уметничких пракси одржао низ јавних предавања у   Народној библиотеци Србије; галерији Жад, Музеју примењених уметности; Малој галерији ДКСГ-а, Нови Београд… Учесник графичког симпозијума у оквиру међународног бијенала графике, Дом културе у Чачку.  Бави се графиком, цртежом, и књигом уметника.

Start to panic!

“We need to talk” is an art-project started in 2015 with an art book named St Family. Several works from this project have been selected for this exhibition. The basic idea of the entire project are the elements of heritage, generation and collective, manifesting through traumas of maturing and growing up in certain areas of this country.

The exhibition is polyptych formation through which, I reform familiar ambiences and examine everyday events that we together know well and share in our own memories. I am trying to place key elements of the past, which are differently positioned temporally, into a new context of perception; whether they are at all, or to what extent, they are important for my or our future. These special fragments of one’s individual past are nostalgic, and at the same time bizarre conjectures of potential future. This future in this type of space belongs to any past, any person. Timeless parental and family relations inside of one home are the subject of social experiments used in society that already has established rules and principles of behavior.

With special organization of ambiences inside the gallery space I am creating a space – collage which is homogeneous only in its idea but not in its meaningful context. The collage of represented situations is a visual version of the dramatic past of the generations born in the 1990s. Although they are not so temporally distant, these are the members of society who had been written off by the authorities long before they were even given a chance, due to political, sociological, cultural and ideologically new orders. Turned into short visual metaphors, left to the correlations of space and intimate turmoil, these works are simultaneously testimonies and warnings about the uncertain futures that await us within social systems, through which every need for advancement, individual and collective development is negated.

Radosavljević Nikola was born in 1991 in Užice. He obtained BA and MA degree in visual arts, department for printmaking at Faculty of Applied arts in Belgrade, in 2015. Currently, he’s a student of third and final year of doctoral studies at same University.

So far he has received more than twenty national and international awards and merit mentions in the fields of drawing and printmaking. Participated in more than one hundred and fifty collective exhibitions in the country and abroad (Serbia, Netherlands, Germany, China, Switzerland, Russia, Bulgaria, Macedonia, Hungary, USA, India, Greece…).

So far he has had 31 solo exhibitions, upon open call and curatorial invitation. Collected several scholarships from different funds. He has participated in the art colony Graphics 2016 and Graphics 2018, in Smederevo Cultural Center.

He’s held a number of public lectures on the topic of artists’ books and the application of new media art practices at the National Library of Serbia; Jade Gallery, Museum of Applied Art; Students’ City Cultural Center, New Belgrade… He has participated in the Graphic Art Symposium within The International Printmaking Biennial, at Čačak Cultural Center.  His interests are printmaking, drawing and artists’ book.

paganpoetry2011@yahoo.com

IG: stepski_zvuk