POINT OF PERCEPTION – Nada Arnaut 

19. april 2019.

 

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

ТАЧКА ОПАЖАЊА

Изложба је конципирана кроз замисао да у фокусу умјетничког рада буде питање процеса његовог настанка, као битнијег феномена од његове материјалне појавности. Под умјетничким радом подразумијевам рад у смислу менталног и физичког напора. Умјетнички рад се не рефлектује у идеји  готовог производа, односно његове појавности у материјалном смислу, већ у  термодинамичком смислу (количина енергије пребачена из једног стања у друго), изузимајући економско значење  (мјера обављеног посла, односно извршеног рада).

На изложби су представљени радови, односно фотографије, инсталације и објекти настали у протекле двије године.

Рођена је 1981. године у Метковићу, Хрватска. Дипломирала је на Академији ликовних умјетности у Требињу 2007. године, на одсјеку за сликарство, гдје је и магистрирала 2013. године. Од 2010. године запослена је као  виши асистент на Академији ликовних умјетности у Требињу. Најчешће се изражава у области инсталације, фотографије и објеката. Живи и ради у Требињу (БиХ).

POINT OF PERCEPTION

The exhibition is conceived through the idea that the focus of artistic work is on the question of its creation as the most important phenomenon of its material appearance. Under artistic work, I mean work in terms of mental and physical effort. Art work is not reflected in the idea of the fnished product, or its appearance in the material sense, but in the thermodynamic sense (the amount of energy transferred from one state to another), with the exception of economic meaning (a measure of the work performed, or executive work).

The exhibition presents works as photographs, installations and objects created in the past two years.

Born 1981 Metković, Croatia. Graduated in 2007 at the Academy of Fine Arts in Trebinje, Painting Department where she received her M.A. in 2013. Since 2010 she has been empoyed as teaching assistant at the Academy of Fine Arts in Trebinje. She  most often creates in the field of installation, photography and objects. She lives and works in Trebinje (Bosnia and Herzegovina).

Смисао за хумор

У енглеском говорном подручју ријеч хумор има двојако знацење: духовитост и расположење, односно влагу или испаравање. Рад, кроз фотографије и видео документује испаравање воде. У првом случају изгледа да је духовит наговјештај могућег препуштања публике гледању процеса у ком се ништа “не види”, међутим духовита је чињеница да посматрач закључује погрешно, јер се ријеч хумор уствари односи на испаравање.

Димензије варијабилне

2017.

Sense of humor

In English, the word humor has two meanings: witty and spirit, that is, moisture or evaporation.

This piece, through photos and video, documents the evaporation of water. In the frst case, it seems to be a humorous hint of the possibility of allowing the audience to see the process in which nothing can be seen , but what is funny is the fact that the observer misunderstands because the word humor actually refers to the evaporation of the water.

Photographs, video

Variable dimensions

2017

As an artist I don’t work hard

As an artist I don’t work hard представља перформативан рад у трајању од око 120 сати у ком исписујем наведену реченицу оловком на зид коју на крају бришем гумицом. Једини доказ њеног постојања чини остатак гумице на поду и видео документација укупног процеса.

Пвц фолија, гумица, 2017.

Димензије варијабилне

As an artist I don’t work hard

As an artist I don’t work hard represents performative work lasting about 120 hours in which I write the previous sentence with a pencil on a wall that I finally wipe with an eraser. The only proof of its existence are the rubber shavings on the floor and video documentation of the whole process.

Pvc foil, eraser, 2017

Variable dimensions