GRAFIKE – Slavko Luković i Jelena Petrović Luković

12 – 26. оktobar 2019.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

ГРАФИКЕ

Заједнички пројекат графичара Славка Луковића и Јелене Петровић Луковић замишљен је као пресек досадањшег рада у областима њиховог интересовања. Уместо дефинисања тачака пресека и заједничких садржалаца, намера је да се акценат стави на графику као одабрану ликовну дисциплину и испитивање њених изражајних могућности. 

Пејзажи Славка Луковића састоје се од обојених поља и геометријских облика којима дочарава личну визију руралних предела. Са веома мало референци на традиционални пејзаж, већи део овог циклуса могло би да се окарактерише као асоцијативни предео. У средишту Луковићевих промишљања налази се пејзаж као полазиште за даље истраживање облика, форме и композиције у најмлађој графичкој техници – дигиталној штампи. Најшире посматрано, графике овог циклуса могуће је поделити у три групе: пејзаже аморфних облика, пејзаже изразито геометризованих контура и пејзаже сведене на понављање одређеног знака.

Присутна је тематска и поетска повезаност са делима уметника српског модернизма друге половине двадесетог века, који су стварали пејзаже као аутономне студије облика. Циљ је остваривање личне визије модерног пејзажа. Духовити називи Луковићевих графика потичу из стихова или наслова старих изворних народних песама и стихова песника српског романтизма. У овом спајању различитих културних и субкултурних образаца, који се обично не перципирају у истом миљеу, долази до духовитог поигравања уметничким жанровима.

Славко Луковић, рођен је 5. јануара 1988. у Ужицу. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности у Београду: 2007 – 2012. основне и мастер академске студије, графички одсек. Учествовао је у великом броју пројеката и ликовних колонија и добио неколико награда из области ликовних уметности. До сада је организовао девет самосталних и учествовао на преко седамдесет групних изложби у земљи и иностранству. Запослен је као професор стручних предмета у Уметничкој школи Ужице.

Рад на докторском пројекту Јелене Петровић Луковић Филозофија егзистенцијализма у ангажованом графичком изразу односио се на анализу визуелног и вербалног језика којим су се у свом раду служили егзистенцијалистички оријентисани уметници и књижевници. Рад настоји да укаже на универзалност и трајност језика који се налази у основи књижевних и ликовних упоришта, која даље служе као позорнице за објашњење филозофских постулата. Обухвативши идеолошко-политичка, егзистенцијална и социјална питања, која су утицала на формирање ставова и друштвено ангажовањењ уметника и књижевника прве половине 20. века, пројекат настоји да сагледа процес (раз)градње људског лика у уметности и књижевности дефинисаног периода, начине преплитања ових токова и међусобне утицаје.

Уметнички део пројекта чини серија од седамнаест графичких листова – литографија великог формата. Визуелна форма радова заокружује целину израза којим се опредмећују постављене хипотезе. Основни мотив се уопштава и преображава у канал за увођење психолошких подстицаја, док су формални елементи дела одабрани као крајње сугестивни и јасно читљиви сигнали, те упућују на постојање јединства и универзалности егзистенцијалистичког језика.

Јелена Петровић Луковић рођена је 26. априла  1988. у Брчком, Босна и Херцеговина. Дипломирала је на Факултету ликовних уметности у Београду:

2012.– Докторске студије, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду, графички одсек;

2007 – 2012. Основне и мастер академске студије, ФЛУ, Универзитет уметности у Београду, графички одсек.

До сада је организовала седам самосталних и учествовала на преко 60 групних изложби у земљи и иностранству. Запослена је као професор стручних предмета у Уметничкој школи Ужице.

PRINTS

A joint printmaking project of Slavko Luković and Jelena Petrović Luković is conceived as a cross section of previous works in their areas of interest. Instead of defining the points of cross section and common content, the intention is to put emphasis on printmaking as a chosen visual discipline and exploring its expressive possibilities.

Slavko Luković’s Landscapes consist of coloured fields, lines and geometric shapes through which he embodies a vision of rural areas. With very few references to the traditional landscape, this series of prints represent abstract images of his environment. The main motif is a landscape as a starting point for further research of the form and composition in the youngest printmaking discipline – digital printing. In its widest sense, the prints of this series can be divided into three main groups – landscapes of amorphous shapes, landscapes of highly geometricized contours and landscapes reduced to the repetition of a particular sign.

There is a thematic and poetic connection with the works of Serbian modernist artists of the second half of the twentieth century, who created landscapes as autonomous studies of form. The main goal is to achieve personal vision of a modern landscape. Witty titles of Luković’s prints originate from old folk songs and poems of Serbian romanticism. In this fusion of different cultural and subcultural patterns, which are not usually perceived together, there is a witty play with the genres of art.

Slavko Luković, born 05/01/1988, in Užice, Serbia. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade:

2007 – 2012 BA and MA studies at the FFA, University of Arts in Belgrade– Graphic department.

He has participated in numerous projects and art colonies and received several awards in the field of fine arts. He has taken part in 9 solo and more than 70 group exhibitions, home and abroad.

Works as a teacher at Art school Užice.

lukovicslavko88@gmail.com

https://www.behance.net/slavkolukovic

The work on doctoral art project of Jelena Petrović Luković„The philosophy of existentialism in an engaged graphic form“ consists of the analysis and understanding of the visual and verbal language used by existentialist artists and writers in their work. The work aims to show the universality and durability of language, which is at the basis of literal and artistic footholds, which further serve in the explanation of philosophical postulates. Having included ideological-political, existential and social issues, which had a decisive influence on the literary and artistic engagement of artists and writers in the first half of the twentieth century, the project aims to perceive the process of the (de)construction of a human image in art and literature of a certain period, the ways these courses intertwine and their mutual influence.

The artistic part of the project consists of a series of 17 prints – large format lithographs. The visual form of works completes the expression which embodies the proposed hypotheses. The main motive is generalized and transformed into a channel for the introduction of physiological stimuli, while the formal elements of the work are selected as highly suggestive and clearly readable signals and as such indicate that there is unity and the universality of the existential language.

Јelena Petrović Luković, born 26/04/1988, in Brčko, Bosnia and Herzegovina. Graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade:

2012 – PhD studies at the Faculty of Fine Arts, University of Arts in Belgrade– Graphic department;

2007 – 2012 BA and MA studies at the FFA, University of Arts in Belgrade – Graphic department.

H as taken part in 7 solo and more than 60 group exhibitions, in the country and abroad.

Works as a professor at Art school in Užice.

petrovicjelena88@gmail.com

https://www.instagram.com/yelena.petrovich/