NA POSAO – Aleksandar Jevtić 

19.april – 3. maj. 2019.

previous arrow
next arrow
Slider

НА ПОСАО

Инспирисан компјутерским игрицама, Александар транспонује искуство кретања кроз нивое игре у статичност дводимензионалног цртежа, обједињујући ове елементе у чврстој и стабилној структури. Кадар је картографски, замрзнут, паузиран, издигнут на својеврсну метапозицију, изван промељивости. Позива нас на шетање кроз узане пролазе који подсећају на лавиринт, без почетка и краја, без уцртаног пута, или предвиђених одморишта. Тај свет нема периферију и центар, нема градацију, равномеран је и равноправан, обитава изван појмова конкуренције, тензије и динамичности ривалитета. Све је у њему једнако вредно и једнако присутно.

Фантазија, као једна од основних карактеристика ових радова, произилази из урбане и паганске уметности истовремено. Александар је у сталној потрази за митским, магичним и обредним. Његова фасцинација оним што превазилази видљиво проналази свој пут кроз примитивно и модерно са подједнаком лакоћом. У том смислу схваћен, његов рад посматрачу нуди мапе једног мистичког света, који коегзистира са познатом свакодневицом, али је видљив само одабранима.

Јелена Николић

Александар Јевтић је рођен 1978. године у Чачку. Завршио је Факултет примењених уметности, смер графика и књига. Радио је као фриленс илустратор до 2010, а затим се посветио раду са децом и младима. Водио је ликовну радионицу Центра за таленте у Београду, радионицу илустрације и стрипа у Центру за ликовно образовање Шуматовачка и ауторску радионицу Осматрачница. Радио је са угроженим групама: децом болесном од малигних обољења, децом из неформалних насеља и пацијентима психијатријских установа. Данас ради као наставник ликовне културе у Основној школи ’Светозар Марковић’ у Београду и бави се цртежом.

Аутор

GO TO WORK

Inspired by computer games, Aleksandar transposes the experience of navigating through game levels into a static of two-dimensional drawing, combining these elements in a solid and stable structure. The frame is cartographic, frozen, paused, elevated to a certain meta-position, beyond inconstancy. It invites us for a walk through narrow passages, reminiscent of a labyrinth, with no beginning and end, no marked path, or planned resting places. This world has no periphery nor center, it has no gradation, it is even and equal, it lives outside the concepts of competition, tension, and dynamism of rivalry. Everything in it is equally valuable and equally present.

Fantasy, as one of the basic features of these works, arises from urban and pagan art simultaneously. Aleksandar is in constant search of the mythical, magical and ritual. His fascination with what transcends the visible finds its way through the primitive and modern with equal ease. In this sense, his work offers the observer the maps of a mystical world, which coexists with the familiar every day, but is visible only to the chosen.

Jelena Nikolic

Aleksandar Jevtic was born in 1978 in Cacak. He graduated from the Faculty of Applied Arts, majoring in Graphics and Books. He worked as a freelance illustrator until 2010, and then dedicated himself to working with children and young people. He has managed an art workshop at the Talent Center in Belgrade, an illustration and comics workshop at the Šumatovačka Center for Fine Arts and an author’s workshop ’Osmatračnica’. He worked with vulnerable groups: children suffering from malignant diseases, children from informal settlements and patients in psychiatric institutions. Today he works as a teacher of fine arts in elementary school ‘Svetozar Markovic’ in Belgrade and is a drawing artist.

Author