IZMEĐU VIDLJIVOG I UNUTRAŠNJEG, POJAVE I PROLAZNOG . TELO. -Nenad Nedeljkov

24. septembar – 8. oktobar 2019.

 

previous arrow
next arrow
Slider

IZMEĐU VIDLJIVOG I UNUTRAŠNJEG, POJAVE I PROLAZNOG . TELO.

Иако постоји потреба за истраживањем најразличитијих садржаја и форми, враћање људској фигури као мотиву представља неминовно исходиште и суштину интересовања. Видљиве манифестације тела и људске форме, оплате и коже, али и унутарња дешавања  трансфигурацијом превазилазе појавно и доводе до есенцијалног и покретачког у људском телу.

Основу концепта чине статично стање са једне и стално кретање тела са друге стране. Различитост коришћених медија утиче на крајњи исход и изглед сваког рада понаособ, од непосредних визелних начина изражавања као што је цртеж и линија начињена слободном руком, преко фотографије и видеа, па све до посредних као што је 3D дигитална графика, видео композит и 3D анимација. У овом изложбеном простору представљена су три различита сегмента:

Студија – статична,  такозвана т-поза карактеристична за 3D апликације која претходи покрету и приказ је тела у базичном стању мировања.  Исто тело се понавља, мултипликује и на одређени начин рециклира.

Мимоилажења – представља фигуре које се крећу насумично у простору без нарочитог обрасца. Динамичне релације, између појединачних тела приказане су у уобичајеним, свакодневним стањима и ситуацијама као што су седење, ходање или трчање.

Заборављена лица – чини скуп неиздефинисаних портета или оног што је остало у сећању током времена и процеса заборава. Карактер особе подложан је сталним променама и у сталном је измицању, те је структура и форма лика заустављена и представљена у одређеној фази сећања и емотивног односа према лику који се обрађује.         

Аутор

Ненад Недељков је рођен 1971. у Зрењанину (Србија). Дипломирао је 1998. на Академији уметности у Новом Саду (ликовни одсек, смер сликарство). Постдипломске студије завршио је 2007. године на Универзитету уметности у Београду (интердисциплинарне магистарске студије, група за дигиталну уметност).

BETWEEN THE VISIBLE AND THE INNER, THE APPEARANCE AND THE TRANSIENT. BODY.

Although there is a need for exploring the most diverse content and form, the return to the human figure as a motive represents the inevitable outcome and essence of this interest. Visible manifestations of the body and human form and skin, as well as internal events transcend the appearance through transfiguration, and lead to what is essential and a driving force in the human body.

The base of the concept consists of a static state, from one side and constant movement of the body on the other. The diversity of used media affects the ultimate outcome and the appearance of each work separately; from the immediate visual modes of expression such as free-hand drawings and lines, through photography and video to indirect ones such as 3D digital graphics, video composites, and 3D animation. Three different segments have been presented in this exhibition space: „The Study“; static, so-called T-pose, which is characteristic of a 3D application that precedes the movement and displays the body in its basic state of inaction. The same body repeats, multiplies and recycles in a certain way.
„Passing“; represents figures that move randomly in space without a particular pattern. Dynamic relations between individual bodies are presented in common, everyday situations such as sitting, walking or running.

„Forgotten Faces“; is a set of unspecified portraits or what remains in memory over time and during the process of oblivion. The character of the person is subject to constant change and is constantly retreating, so the structure and form of the character is stopped at a certain stage of memory and emotional attitude towards the person being processed.

Author

Nenad Nedeljkov born in 1971 in Zrenjanin (Serbia). Graduated from the Academy of Arts in Novi Sad, Serbia in 1998. (Art course, department: painting). Post graduate (M.A.) from Interdisciplinary studies at the Department of Digital art at University of Arts in Belgrade, Serbia in 2007.