NEPRESTANI I BEZ CILJA – Miodrag Manojlović      

31.Avgust – 13.Septembar 2018.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

НЕПРЕСТАНО И БЕЗ ЦИЉА

Изложба под радним називом Непрестано и без циља обухвата селекцију радова настајалих у периоду од 2011. до 2017. године. Радови су медијски разноврсни (цртежи, анимације, објекти).

Анимације покушавају сажети људско искуство у кратке визуелне форме у којима вријеме и процес трајања наглашавају непрестану промјену свега што јест. Анимације су наративне до мјере у којима тренутак промјене из једног стања у друго не постане зачудан. Настале су комбиновањем директног анимирања цртежа на папиру и цртежима који су настајали засебно, па су на крају спајани у јасну визуелну анимирану цјелину. Звук доприноси зачудности згуснутих тренутака.

Цртежи у блоковима за цртање настајали су веома спонтано, више као игра у којој се ликови појављују у бројним ситуацијама или се преплићу са геометријским елементима, у одређеном простору или ван њега, нестају и поново се појављују. Ликови су стидљиви, замишљени, обучени једноставно, помало неспретни, дјелују отуђени, нешто очекују или чак крију. Елементи цртежа су грађени од једноставних облика, у њима се преплићу, чинећи структуру цртежа гушћом, истовремено и разиграном.

Објекти у простору су заправо цртежи у тродимензионалном облику. Њихова просторна позиција је тиха и ненаметљива. Иако са елементима скулптуралности, ти објекти су више колажи или асамблажи.

Анимације, цртежи и објекти, допуњују се и повезују поставком у простору. Цртежи се појављују у анимацијама; скице за објекте, распоређене у простору налазе се у блоковима за цртање; звукови из једног видеа се на тренутак појављују у другом; детаљи са цртежа су на екрану у крупном плану; фрејмови из видеа постављени на зиду почињу да чине засебну цјелину… и тако у круг, кроз цијелу изложбу и радове можемо пратити и повезивати елементе које уочавамо, чујемо или нам се само назиру кроз сегменте или асоцијације.

Феномени као што су нестајање, појављивање, запажање… могу се појавити у радовима који сугеришу непрестану промјену као одлику временских и просторних процеса у којима су збијена људска искуства.

CONTINUOUS AND WITHOUT PURPOSE

The exhibition, under the working title „Continuously and Without Purpose“, includes a selection of works produced between 2011 and 2017. The works are in different media (drawings, animations, objects).

Animations attempt to summarize human experience into short visual forms in which time and the process of duration emphasize the constant change of all that is. Animations are narrative to the extent that the moment of change from one state to another does not become strange. They were created by combining direct animation of the paper drawings and the other drawings, which were created separately, and were eventually merged into a clear visual animated whole. The sound adds to the wonder of the thickened moments.

Drawings in drawing blocks were created very spontaneously, more like a game in which characters appear in numerous situations or intertwine with geometric elements, in or out of a certain space, disappear and reappear. The characters are shy, thoughtful, dressed simply, a bit clumsy, seem alienated, expect something or even hide. The elements of the drawing are made of simple shapes; they intertwine, making the structure of the drawing thicker, at the same time playful.

Objects in space are actually three-dimensional drawings. Their spatial position is quiet and unobtrusive. Although they possess elements of sculptural, these objects are more collages or assemblages.

Animations, drawings, and objects are complemented and connected by a setting in space. Drawings appear in animations; sketches for objects arranged in space are in drawing blocks; sounds from one video appear momentarily in another; close-up details of the drawing; video frames mounted on the wall begin to form a separate entity … and so in a circle, throughout the whole exhibition and works, we can track and link the elements that we perceive, hear, or merely see-through segments or associations.

Phenomena such as disappearing, appearing, observing … may appear in works that suggest constant change as a feature of the temporal and spatial processes in which human experiences are compacted.