VERSUS – DEPRESSIO – Dragan Vićentić

9 – 17. август 2019.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

VERSUS-DEPRESSIО

Радови циклуса Versus  су реакција на окружење, али су уједно и продукт мојих унутрашњих сукоба. Моје слике су критика човека, без обзира што су на многима од њих фигуре животиња. Фигурација животиња односи се на човека, а моја жеља била је да тематски обрадим сукоб људског и анималног. Животињска фигурација проблематизује људске поступке у чијој основи је сукоб. Хомо-анимал, латинска хибридна реч, која представља сукоб између душе и тела, човека и животиње, хуманог и нехуманог, појединца и масе, воље и апатије, онога што нас окружује и нас самих. 

Depressio, као критика савременог друштва, показује стање духа које је овладало новим, 21. веком. Као да је претходни век био мост између меланхолије романтизма и надолазеће депресије. Можда одраз анксиозности… припрема надолазеће нихилистички спремне цивилизације за само-одстрел.  Као кроз тамно стакло, цивилизација гледа у саму себе, наопако…

Хомо-анимализам је алегоријски приказ појединца изгубљеног у кафкијанским играма. Стварност која нас окружује је хомоанималистичка. Та стварност је огледало пронађено на изворишту хришћанског идеализма који негира Јанусове снове.                                                                                           

Драган Вићентић је рођен у Ужицу. Завршио је основне студије на ликовном одсеку на Академији уметности у Новом Саду, у класи професора Милана Блануше, а мастер студије на истом одсеку, Академије уметности,  код професора Милана Сташевића. Изражава се кроз медије сликарства, цртежа и графике. Излагао на десет самосталних и већем броју групних изложби. Значајније самосталне изложбе: Depressio, галерија Рефлектор/ Ужице/август 2019; ВЕРСУС (2007-2012), Галерија савремене уметности Ниш/14. фебруар 2013; Декаденција, Народни музеј Ужице/април – мај 2012; ИАНУС, Културни центар Нови Сад/септембар  2011; Хомо – анимал  (2007-2009), галерија Звоно, Београд/мај 2010.           

VERSUS-DEPRESSIО

 The works of the “Versus” cycle represent the reaction to the surroundings, but they are also the product of my inner conflicts. My paintings are the criticism of man, although there are animal figures on many of them. Figuration of animals refers to man and my wish was to thematically elaborate the conflict between human and animal in its basics nature. Animal figuration is talking about problems in human actions, and the conflict is the basis of it. Homo-animal, Latin hybrid word, that represents the conflict between soul and body, man and animal, human and inhuman, individual and masses, will and apathy, among all that surrounds us and ourselves.

“Depressio”, as a criticism of contemporary society, shows the state of spirit which dominates the new, 21st century. As if the former had been a bridge between melancholy of romanticism and upcoming depression. Maybe a reflection of anxiety…the preparation of the upcoming nihilistic ready civilization for self-kill. As if you are looking through a dark glass, the civilization looks at itself, upside down…

Homo-animalism is an allegorical representation of an individual lost in Kafkaesque games. Reality that surrounds us is Homo-animalistic one. That reality is the mirror found at the source of the Christian idealism that disapproves Ianus dreams.

Dragan Vicentic was born in Uzice. He completed his Bachelor studies at the Art Department, Academy of Arts in Novi Sad, in the class of Professor Milan Blanusa. He finished Master studies in the same department, Academy of Arts, with Professor Milan Stašević. He expresses himself through the mediums of painting, drawing and graphics. He has exhibited in 10 solo and numerous group exhibitions. Major solo exhibitions: „Depressio“ – Gallery Reflector / Uzice / August 2019; „Versus“ – Gallery of Contemporary Art of Painting Nis/ Turkish Arsenal / February 2013; „Decadentia“ – National Museum of Uzice / May 2012; „IANUS” /Culture Center of Novi Sad / September 2011; „Homo – animal” VERSUS (2007-2009) / Gallery ‘Zvono ‘/ Belgrade/ May 2010