BOUND – Tatjana Este

26.Avgust – 09. Septembar 2017.

Kustos: Aleksandar Dimitrijević

previous arrow
next arrow
Slider

BOUND

Увезивањем два кључна елемента своје праксе, цртежа и инсталације, Татјана Есте ствара нови site-specific рад под називом BOUND, који ће публици бити представљен у галерији Рефлектор 26. августа у 20h. BOUND истраживачки пропитује психолошки аспект потискивања, ауторепресије,  покушавајући да нам осветли идеју о нашој тамној страни, прошреном пољу деловања негативног ентитета екстремне самокритичности. Реферишући на концепт Роршахове мрље, рад Татјане Есте покушава овом негативном ентитету дати лице, директно нас суочавајући са њим. Публика је тако изазвана да трага за одговором да ли можемо и да ли треба да икада будемо ослобођени. Несвесно и невољно, суочени са овим радовима, постајемо субјекти психоанализе.

Постоје ствари које нас везују, повезују, обавезују, спутавају тако да не можемо напред, па опет интегрални су део нашег идентитета. До које цене смо спремни да идемо пре но се предамо сопственом мраку?

Татјанина полазна тачка је лично превирање кроз мрачна места у менталној палати, делимично сачињеној од представа које су цртане из тела, њеним рукама. Међутим, намера уметнице је да креира шири простор за тумачење људског искуства; како попут затвореника покушавамо да ослободимо себе од сопственог ума.

Мултидисциплинарна уметница Татјана Есте најчешће истражује на пољу инсталације, цртежа и перформанса. Радови су усмерени ка двојакој вези између појавности и онога што остаје прикривено, често се водећи представом фасадне лепоте као прекривача за прерушавање ишчашенијих и злокобнијих тонова.

Симболизам објеката, време, линија и тело су репетативни елементи Татјаниног рада. Целовитост евалуације се добија када се придода упућеност на културно наслеђе, личну историју и уплив у савремене политике.

BOUND

Combining two key elements of her practice; drawing and installation, Tatjana Este creates a new site-specific work titled BOUND, which will be exhibited to the public in the Gallery Reflektor on August 26th at 20h. Bound investigates notions of psychological repression and the shadow self – our internalised inner critic. Referencing Rorschach’s ink blots, the work of Tatjana Este endeavors to provide this unpleasant entity with a ‘face’ and places us in a direct confrontation with it.

The audience is thus invited to search for the answer if we can and should ever be freed. Unwitting and perhaps unwilling, faced with these works, the audience itself becomes the subject of psychoanalysis.

There are things that bind us, connect us, hold us back so that we cannot move forward, and yet are still an integral part of who we are. At what cost do we surrender to our own darkness?

Tatjana’s starting point is personal turmoil through dark places in the mind palace, partially composed of images drawn from her own body, her hands. However, the artist aims to create a wider spaces for interpreting human experience; how we, in the manner of a prisoner, attempt to free ourselves of our own mind.

Tatjana Este is a multi-disciplinary artist working predominantly with installation, drawing and performance. Este’s works are oriented towards dichotomies with a particular interest in the relationship between appearances and the concealed, often led by a representation of façade beauty as a mask for disguising more disrupted and ominous tones.

The symbolism of objects, time, line, and body are recurring elements of Tatjana’s work. The totality of evaluation is gained when we add the orientation toward cultural heritage, personal history and involvement in contemporary politics.

Татјана Есте је рођена у бившој Југославији, а тренутно живи у Мелбурну. Основне и мастер студије завршила је са почастима на Elam School of Fine Arts, Окландског Универзитета на Новом Зеланду.

Излагала је у земљи и иностранству, а њени радови део су приватних колекција у Аустралији, Швајцарској, Италији, Србији и на Новом Зеланду. Била је учесник у више позоришних продукција, дизајнерских пројеката.

Пракса Татјане Есте везана је за награђиване River Studios, просторе који су део Melburn City’s Creative Spaces.

www.tatjana-este.com