РЕНАТО РАКИЋ – CAPUT IV

Резиденцијални боравак

1 – 3. август 2019.

РЕНАТО РАКИЋ – CAPUT IV

Ренато Ракић, рођен 30.  августа  1978. године, Градишка, Босна и Херцеговина.

Дипломирао на Академији умјетности у Бања Луци, одсјек сликарство, 2002. године. Магистрирао 2012, одсјек сликарство.

Један од оснивача Удружења ликовних умјетника Републике Српске,  Фондације Драгаш, која врши едукацију на пољу ликовне умјетности за упис на одсјеке за графички дизајн, архитектуру, сликарство и графику, те Веспа клуба БањаЛука.

Радио на Универзитету за пословне студије, одсјек за дизајн. У Бања Луци запослен као асистент на предметима: Основе дизајна,  Цртање и сликање. Као фотограф и дизајнер радио у агенцијама Support и Creative Studio Form.

Излагао тринаест пута самостално и на преко 200 колективних изложби.

У области цртежа истражује приказ човјека, као антрополошко-ексцентричног јер се човјек као особа може разумјети и изван граница пуке присутности свог ега, али је присутан и критички психолошки осврт на цјеловитост бића, од емотивне структуре до стања свијести.

Одбачена је религијска и било која друга одредница, расна и полна. На цртежу је човјек, онакав какав јесте, добар и лош, на крају уплашен од смрти, с вјером у даље. Цртежи су упозорење на кратак животни вијек.

У области сликарства основни покретач циклуса слика је идеја о примарном облику живота, универзалне вриједности, мимо расне, тјелесне и примитивне је сама енергија. Свеприсутна реалност која нашим сазнањима даје могућност схватања нових димензија.

Aутор

RENATO RAKIĆ – CAPUT IV

Renato Rakić, born in August 30, 1978, Gradiška, Bosnia and Herzegovina.

Graduated from the Academy of Arts, University of Banja Luka, Department of Painting, 2002,received his Master’s degree in 2012, Department of Painting.

He is one of the founders of: the RS Association of Fine Artists; the Dragaš Foundation providing education in the field of fine arts for enrollment in the Departments of Graphic Design, Architecture, Painting and Graphics; as well as the Vespa Club Banja Luka.

Worked at the University of Business Studies, Department of Design in Banja Luka, as a teaching assistant for Design Basics, Drawing and Painting. He worked at Support and Creative Studio Form agencies, as a photographer and designer.

He has exhibited his work 13 times individually and in over 200 collective exhibitions.

In drawings, he explores the portrayal of man, as an anthropological eccentric, because man as a person can be understood beyond the mere presence of his Ego, however, there is also a critical psychological review on the wholeness of being, from the emotional structure to the state of consciousness.

Religious and all other determinants, racial and gender, were rejected. In the drawings, the man is as he is, good and bad, and ultimately frightened of death, having faith in the future. The drawings are a warning of a short lifespan.

In the field of Painting, the basic drive of the painting cycle is the idea of ​​a primary form of life, universal value, beyond racial, physical and primitive, energy itself. The ever-present reality that gives our knowledge the ability to reach and understand new dimensions.

Author