ХЕКЛЕР 

Резиденцијални програм 

21.jun – 05. Jul 2019.

ХЕКЛЕР 

ХЕКЛЕР је колаборативна платформа и колектив који се фокусира на критичко испитивање гостопримства и конфликта реализовањем уметничких, едукативних и резиденцијалних програма. ХЕКЛЕР су основали уметници Наташа Прљевић, Јелена Прљевић и Џошуа Нироџински у Њујорку, а функционише као растући транснационални колектив радника и радница у култури који преиспитује кооперативне методологије и нове начине институционализације.

У јуну 2019. године ХЕКЛЕР је организовао први истраживачки резиденцијални програм у Ужицу позивајући Нину Комел, концептуалну уметницу и истражитељку иż Босне и Херцеговине (БИХ), да буде њихов инаугурални резидент, као наставак сарадње са Наташом Прљевић која је резултирала изложбом Мапирање апсурда у Њујорку. У Ужицу је Комел угостила породица Прљевић, а радове и истраживање је продуцирао ХЕКЛЕР. Атеље је обезбедио УВУУ.

Комел и Прљевић су вршиле теренско и архивско истраживање правећи корелације између њихових родних градова, Брода (Република Српска, БИХ) и Ужица (Република Србија), које рефлектује неуспех транзиционих економија, фаталну приватизацију и измештање историјских обележја, што је последица насилних идеолошких промена у региону.

Резиденцијални програм се поклопио са Доба обнове, годишњом ревијалном изложбом чланова УВУУ-а у галерији Рефлектор где су уметнице изложиле следеће радове: Нина Комел – Лик и дјело, штампани материјал са 3 варијације измештања јавне статуе Јосипа Броза Тита са Трга партизана у Ужицу током локалних протеста 1991. године, ироничном мапом града са садашњом локацијом статуе на полеђини; радови Јелене Прљевић – ручно цртана анимација Sisterhood, и Наташе Прљевић – Кућа на четири воде, видео документација мултимедиалне инсталације, на својствене начине материјализују дијалог између две сестре који користи напуштену кућу из детињства као почетну тачку за анализу сећања и конфликта.

HEKLER 

HEKLER is a collaborative platform and a collective that fosters critical examination of hospitality and conflict through art, educational and residential programs. HEKLER was founded by artists Nataša Prljević, Jelena Prljević, and Joshua Nierodzinski in New York, as a growing transnational collective of cultural workers that examine cooperative methodologies and new modes of institutionalization.

In June 2019, HEKLER organized its first research residency that took place in Užice inviting Nina Komel, a conceptual artist and researcher from Bosnia and Herzegovina (BIH) to be their inaugural resident as a continuation of a previous collaboration with Nataša Prljević that resulted in the exhibition Charting Absurd at Idio Gallery in New York. While in Užice, Komel was hosted by the Prljević family, and the works and the research were done in HEKLER production. UVUU provided the studio space.

Komel and Prljević conducted a site-specific research establishing correlations between artists’ hometowns, Brod Municipality (RS, BiH) and Užice (RS), which reflects the failure of transitional economies, fatal privatization, as well as the displacement of historic landmarks as consequences of violent ideological shifts in the region.

The residency coincided with Age of Renewal, an annual UVUU exhibition by its members at Reflektor Gallery where the artists exhibited following works: Nina Komel – Figure and Deed, a printed material with 3 variations of (dis)placement of a public statue of Josip Broz Tito from Užice’s Partizan Square during the local protests in 1991, and the ironic map to its current location on the back; JelenaPrljević – Sisterhood, a hand drawn animation, and Nataša Prljević- The House of Four Waters, video documentation of a multimedia installation, where these two works, in their own ways, materialize a dialogue between two sisters, which uses the abandoned childhood house as a point of departure to speak about memory and conflict.

www.hekler.org

www.ninakomel.com
www.jelenaprljevic.com
www.natasaprljevic.com