Smrt menadžera u umetnosti

Dr Aleksandar Brkić, docent Goldsmits, Univerzitet u Londonu

22. Decembar 2018.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

Javno predavanje, 22. Decembar 2018.

Galerija Reflektor, Užice

“Smrt menadžera u umetnosti”

Dr Aleksandar Brkić, docent

Goldsmits, Univerzitet u Londonu

Javno predavanje bavilo se nekim od najvažnijih ontoloških pitanja vezanih za menadžment u umetnosti kao akademskoj disciplini i profesiji, korišćenjem imaginarnog događaja smrti kao modela za konfrontaciju, provokaciju i kritičku refleksiju. Jedno od pitanja se odnosilo na konfrontacioni karakter pojmova umetnosti i menadžmenta kao i teškoće primene ideja menadžmenta i sistema u okviru polja umetnosti gde prečesto dolazi do potrebe za mirnoćom i haosom u isto vreme, ali i slobodom od različitih okvira. Drugo pitanje je povezano sa odnosima moći unutar polja umetnosti, kao i dilemama koje se pokreću unutar menadžmenta u umetnosti vezanim za pozicioniranje u odnosu na te izvore moći. Treće pitanje o kojem je bilo reči bavilo se odnosom između menadžementa u umetnosti i autorstva i nasleđa – postoji li prostor i potreba menadžera u umetnosti da budu kreativni saradnici i ko-autori u procesu umetničke produkcije? Šta je nasleđe menadžera u umetnosti u poređenju sa nasleđem umetnika? I konačno, predavanje se bavilo pitanjem potrebe za formalnim obrazovanjem za menadžere u umetnosti u kontekstu društava nakon 2010. godine. Koncept „povraćaja ulaganja u smisao postojanja“ je predstavljen kao i alternativni pogledi na menadžment u umetnosti – više kao zajedničkog seta funkcija unutar polja umetničke produkcije a ne samo kao pojedinačna pozicija moći, kao što se često dešava sa ulogom kustosa u savremenom sistemu vizuelnih umetnosti.

 

Public lecture, December 22nd, 2018.

Reflector gallery, Užice

“Death of the Arts Manager”

Dr Aleksandar Brkić, Lecturer

Goldsmiths, University of London

This public lecture reflected on some of the major ontological questions of arts management as an academic discipline and a profession, using the imagined event of death as a model for confrontation, provocation and critical reflection. One of the questions is relating to the confrontational character of the notions of arts and management and the difficulties in bringing the ideas of management and systems into a framework of the arts where too often there is a need to be unflappable and chaotic, free of structures. Second issue is connected with the relations to power within the field of art, and the dilemmas arts management has concerning the positioning relating to sources of power. Third issue discussed is the relation between art management and authorship and legacy – is there a space and need for arts managers to be creative contributors and co-authors in the process of art production? What is the legacy of an arts manager compared to the legacy of an artist? And finally, lecture was addressing the questioning of the need for formal education of arts managers in the context of society of post 2010’s. The concept of Return on Meaning (ROM) was introduced and an alternative view for the arts management was suggested – as a shared set of functions within the process of art production, rather than the individual position of power, compared to the role curators take today in the system of visual arts.

Dr Aleksandar Brkić  je profesor iz oblasti menadžementa u umetnosti i kulturne politike, zaposlen na Institutu za kreativne i kulturne industrije (ICCE), na Goldsmitsu, Univerzitet u Londonu. Njegova oblast profesionalne prakse je polje menadžmenta u umetnosti, unutar kog poseduje značajno međunarodno iskustvo rada kao kreativni producent, radeći u prostoru susreta izvođačkih i vizuelnih umetnosti i dizajna. Aleksandar poslednjih godina takođe radi kao kreativni producent LP Dua, klavirskog dua iz Beograda. Zajedno sa profesorom Vilijemom Birnsom, koautor je knjige “The Routledge Companion to Arts Management”. Svojim javnim predavanjem, Dr Brkić je imao želju da podrži napore Reflektor galerije i Aleksandra Dimitrijeevića da stvore jedan važan prostor usmeren na stvaralaštvo i kritičko promišljanje za umetnike iz Užica i centralne Srbije.

Dr Aleksandar Brkić is a scholar and lecturer in the fields of cultural/arts management and cultural policy, working at the Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship (ICCE), Goldsmiths, University of London. His area of professional practice is arts management with significant international experience as creative producer working in the intersections of performing arts, visual arts and design. Aleksandar is currently working as a creative producer of LP Duo, piano duo from Belgrade. Together with Professor William Byrnes he is the co-author of the book “The Routledge Companion to Arts Management”. With this public lecture, Dr Brkić wanted to support the efforts of Reflector gallery and Aleksandar Dimitrijević to create an important artistic and critical space for artists from Užice and central Serbia.