Refraktor u Reflektoru

28. septembar 2019.

       

 

previous arrow
next arrow
Slider

Рефрактор у Рефлектору

Често чујемо од уредника/ца, власника/ца различитих медија како се садржаји креирају на основу онога што грађани и грађанке траже и желе. Да ли је баш тако? Да ли нас је ико икада питао (а обавеза им је) да ли, на пример, у новинама читамо оно што одговара животима које живимо?

Медијска опсерваторија Рефрактор: изоштравање медијске слике (у даљем тексту Рефрактор) пројекат је цивилног друштва  који су развиле независне медијске аналитичарке (Александра Аксентијевић, Мирјана Миросављевић Бобић и Тамара Иванчевић) у оквиру феминистичког културног центра Бефем и БеФем медијског програма Nеw Voices, Nеw Spaces. Рефрактор настоји да прати и анализира медије у Србији и у тумачење њиховог садржаја укључи и читаоце и читатељке. Замишљен је као виртуелни и реални простор у коме ће грађани и грађанке имати могућност да на основу свог система вредности и потребе за одговорним и тачним информисањем изнесу став о начину извештавања у појединим штампаним медијима и разумеју начине на које медијске поруке (не)доприносе одржавању и/или подстицању дискриминације у друштву. Рефрактор тежи повећању свести о неопходности медијске писмености и критичког читања сваког појединца и појединке како би се спречило медијско манипулисање и дискриминаторна политика писања. Истовремено, има циљ да истражи и укаже на однос медијске слике и слике друштва – да ли су медији огледало ставова и вредности друштва или њихови примарни пројектанти. Прва фаза пројекта је анализа и пратећи извештај Изоштравање медијске слике – представљање жена у дневним новинама у Србији, као и пратећа изложба изабраних анализираних медијских текстова.

У првој фази рада Рефрактора бавиле смо се начином на који су различите жене (не)представљене у изабраним дневним новинама. За потребе изложбе коришћени су текстови из дневних новина Блиц, Данас, Курир и Политика и њихова издања објављена у периоду од 10. до 16. децембра 2018. године.

Захваљујемо се на помоћи Јелени Јаћимовић Jachim и Стефану Антићу.

Хвала вам што учествујете у Медијској опсерваторији Рефрактор!

Дизајн изложбених паноа Та Илић

Превод: Дејан Клемнт

Фото: Маријана Ћурчић, Марија Жунић

Refractor in Reflektor

We often hear from editors, owners of different media, how contents are created based on what citizens want. Is that right? Has anyone ever asked us (and it is their duty), for example, if what we read in the newspapers fits the lives we live?

Refractor Media Observatory: Sharpening the Media Image (hereafter Refractor) is a civil society project developed by independent media analysts (Aleksandra Aksentijević, Mirjana Mirosavljević Bobić, and Tamara Ivančević) within the Befem feminist cultural center and New Voices, New Spaces BeFem Media Program. The refractor strives to monitor and analyze the media in Serbia and involves readers in the interpretation of their content. It is conceived as a virtual and realistic space in which citizens will have the opportunity, based on their value system and the need for responsible and accurate information, to express their views on the manner of reporting in certain print media and understand the ways in which media messages (don’t) contribute to the maintenance and/or encouraging discrimination in society. The refractor seeks to increase awareness of the need for media literacy and critical reading of each individual to prevent media manipulation and discriminatory writing policies. At the same time, it aims to investigate and point out the relationship between the media image and the society image – whether the media is a mirror of society’s attitudes and values or their primary designers. The first phase of the project is the analysis and accompanying report „Sharpening the Media Image – Representing Women in the Daily Newspaper in Serbia“, as well as an accompanying exhibition of selected analyzed media texts.

In the first phase of Refractor work, we looked at how different women were (not) represented in selected dailies. For the purposes of the exhibition, texts from the daily newspapers Blic, Danas, Kurir and Politika and their editions published from December 10 to December 16, 2018, were used.

We thank Jelena Jaćović Jachim and Stefan Antić for their help.

Thank you for participating in the Refractor Media Observatory!

Design of exhibition panels Thea Ilic

Translation: Dejan Klement

Photo: Marijana Ćurčić, Marija Žunić